Navodila avtorjem


 

Splošna navodila avtorjem

Revija je namenjena objavi rezultatov strokovnega, pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela, ki z ustvarjalnostjo in abstraktnim načinom razmišljanja oblikujejo neprekinjen tok izkustvenega učenja o vrednotah prostora in o procesih, ki potekajo v njem. Glede na vsebinsko usmeritev revije bodo objavljeni prispevki različnih družboslovnih in tehničnih ved in disciplin, katerih vsebina bo povezana s prikazom ustvarjalnosti, pridobljene z raziskovanjem prostora na delavnicah, natečajih, strokovnih in znanstvenih projektih in drugih aktivnostih, povezanih z raziskovanjem prostora in grajenih struktur.

Objavljeni bodo prispevki različnih oblik:

Recenzirani znanstveni in strokovni članki: Obrazec za registracijo prispevka 1 navodila 2 in predloga 3
Predstavitve raziskovalnih in strokovnih projektov: Obrazec za registracijo prispevka 1 navodila 4 in predloga 5
Predstavitve delavnic: Obrazec za registracijo prispevka 1 navodila 4 in predloga 6
Predstavitve znanstvenih in strokovnih srečanj: Obrazec za registracijo prispevka 1 navodila 4 in predloga 7
Predstavitve strokovnih ogledov in znanstvenih kongresov: Obrazec za registracijo prispevka 1 navodila 4 in predloga 8
Predstavitve dodiplomskih in podiplomskih del: Obrazec za registracijo prispevka 1 navodila 4 in predloga 9

Recenzentski postopek in lektoriranje.

Vsi prejeti prispevki bodo recenzirani, pri čemer je recenzentski postopek praviloma anonimen. Recenzente izbira uredništvo revije. Tajnost vsebine prispevka je med postopkom recenziranja in priprave za tisk zagotovljena, razen v primerih, ko recenzent dovoli, da se z avtorjem še posebej pogovori o vsebini pripomb in dopolnil. Objavljeni bodo le prispevki, ki bodo pozitivno recenzirani. Recenzirani prispevek se avtorju po potrebi vrne, da ga dopolni. Dopolnjen prispevek je pogoj za objavo.

V recenzijski postopek bodo sprejeti članki v slovenščini in angleščini, ki izhajajo iz teoretičnih in praktičnih izkušenj s področja arhitekture in gradbeništva, urbanizma, prostorskega planiranja, krajinske arhitekture, sociologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih in tehničnih disciplin. Pri izboru člankov za objavo bo upoštevana njihova raziskovalna inovativnost ter aktualnost glede na trende v znanstveni skupnosti. V teoretskem in metodološkem pogledu je revija pluralistično naravnana, posebna skrb pa je posvečena utrjevanju slovenskega izrazoslovja na področju ved, povezanih z raziskovanjem prostora in grajenih struktur. Revija sprejema v presojo za objavo originalna znanstvena besedila, ki še niso bila objavljena drugje in niso v recenzentskem postopku v kakšni drugi znanstveni reviji oziroma monografiji.

Uredništvo revije spodbuja slovenske avtorje, da svoja besedila objavijo tudi v angleškem jeziku. Vsi avtorji, ne glede na jezik objave prispevka (slovenski ali angleški), sami poskrbijo za prevod oziroma lektoriranje prispevkov v slovenskem ali angleškem jeziku. Avtor ob oddaji oziroma najkasneje pred objavo prispevka obvezno predloži potrdilo o lektoriranju besedila. Tuji avtorji se za prevod iz angleščine v slovenščino (izvleček) dogovorijo z uredništvom revije.

Če je besedilo jezikovno slabo, ga uredništvo lahko vrne avtorju, ki poskrbi za profesionalno lektoriranje svojega besedila.

Avtor dobi pred objavo prispevka v korekturo poskusni odtis prispevka, v katerem sme popraviti le tiskovne in morebitne smiselne napake. Če korektur ne vrne v predvidenem roku oziroma najpozneje v treh dneh, se razume, kot da popravkov ni, in se prispevek v takšni obliki objavi.

Poslanega gradiva uredništvo avtorjem ne vrača.

Uredništvo sprejema prispevke za objavo v reviji vse leto. V elektronski publikaciji tekočega leta bodo objavljeni prispevki, ki bodo oddani do 10. septembra in s strani avtorja korigirani do 15. novembra (glej pomembni datumi). Znanstveni in strokovni članki bodo objavljeni tudi sproti, preko celega leta.

Pomembni datumi

Najava o oddaji prispevka (velja samo za članke): do 1. junija
Oddaja prispevka: do 10. septembra
Vrnjen komentar urednika (dopolnitve): do 15. septembra
Dokončna oddaja prispevka: do 15. septembra
Recenzentski postopek: okvirno 30 dni od oddaje prispevka
Avtorjeva korektura prispevka: do 15. novembra
Izid elektronske oblike publikacije: do 20. decembra
Prispevki, ki bodo oddani izven teh datumov, bodo objavljeni v naslednjem letu.

Dostop do revije je brezplačen.

Revija IGRA USTVARJALNOSTI (IU) – teorija in praksa urejanja prostora / CREATIVITY GAME (CG) – Theory and Practice of Spatial Planning izhaja le v elektronski obliki kot e-publikacija. S strani uredništva revije je zaželeno, da so prispevki v angleškem jeziku. Vsi avtorji sami poskrbijo za prevod oziroma lektoriranje prispevkov v angleški jezik. Avtor ob oddaji oziroma najkasneje pred objavo prispevka predloži tudi potrdilo o lektoriranju besedila. Tuji avtorji se za prevod iz angleščine v slovenščino (izvleček) dogovorijo z uredništvom revije.

Avtorske pravice

Za avtorsko delo, poslano za objavo v reviji IGRA USTVARJALNOSTI (IU) – teorija in praksa urejanja prostora / CREATIVITY GAME (CG) – Theory and Practice of Spatial Planning, vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju, materialne avtorske pravice reproduciranja in distribuiranja v Republiki Sloveniji in v drugih državah pa avtor brezplačno, enkrat za vselej, za vse primere, za neomejene naklade in za vse medije neizključno prenese na izdajatelja.

Izdajatelja poskrbita, da se vsi prispevki s pozitivno recenzijo objavijo v reviji IGRA USTVARJALNOSTI (IU) – teorija in praksa urejanja prostora / CREATIVITY GAME (CG) – Theory and Practice of Spatial Planning, in to praviloma v skladu z vrstnim redom prispetja prispevkov in v skladu z enakomerno razporeditvijo prispevkov po rubrikah. Naročeni prispevki so lahko objavijo ne glede na datum prispetja.

Kazenski zakonik-1

158. člen: Kršitev avtorske pravice
(uradno prečiščeno besedilo)
(1) Kdor s svojim imenom ali z imenom koga drugega objavi, prikaže, izvede ali prenese tuje avtorsko delo ali njegov del, ali dovoli to storiti, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Kdor skazi, okrni ali kako drugače neupravičeno poseže v tuje avtorsko delo, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
(3) Pregon se začne na predlog.
Odgovornost avtorja je, da pridobi pisno soglasje za uporabo katerega koli avtorsko zaščitenega dela (npr. ilustracij, fotografij, slik, načrtov) in da poravna ustrezne pristojbine. V prvem primeru je priporočljivo, da se avtor obrne neposredno na izvornega založnika dela, in ne na avtorja dela. Navajanje podatkov o viru, avtorju in založniku je nujno. Grafična gradiva morajo biti opremljena z naslednjimi soglasji: 1. s soglasjem lastnika avtorskih pravic. (Pri tem lahko nastanejo stroški s plačilom avtorskih pravic.) 2. s soglasjem galerije ali institucije, ki je lastnik dela, ki je predmet reprodukcije. (Pri tem lahko nastanejo stroški objave reprodukcije, ob grafičnem gradivu pa je treba navesti izvor.) 3. s soglasjem fotografa/knjižnice fotografij. (Pri tem lahko nastanejo stroški s plačilom avtorskih pravic ali stroški objave reprodukcije.)

Upoštevajte tudi, da slike, dostopne na spletu, niso nujno v javni domeni, zato morate vedno preveriti, kakšen je njihov status. Slike, ki ne izpolnjujejo vseh naštetih pogojev, bo uredništvo umaknilo iz članka.

Priprava prispevkov

Avtorji morajo skupaj s prispevkom poslati izpolnjen 1 obrazec za registracijo prispevka.

Za pripravo znanstvenega in strokovnega prispevka so spodaj pripravljena ločena 2 navodila in 3 predloga.

Za pripravo ostalih prispevkov so spodaj pripravljena 4 skupna navodila in 5 - 10 ločene predloge.

Avtorji naj pošljejo za objavo prispevke, ki so originalni, še neobjavljeni oziroma drugje še niso bili predloženi v objavo. Avtorsko pravico do objavljenih člankov ima izdajatelj revije, avtor pa je v celoti odgovoren za vsebino prispevka.

Navodila za pripravo znanstvenih in strokovnih prispevkov

Uredništvo sprejema prispevke za objavo v reviji vse leto. V elektronski publikaciji tekočega leta bodo objavljeni znanstveni in strokovni prispevki, ki bodo oddani do 10. septembra ( glej pomembni datumi). Znanstveni in strokovni članki bodo sicer na spletni strani objavljeni takoj, ko bodo po zaključenem recenzentskem postopku sprejeti v objavo.

Avtorji sami poskrbijo za lektorsko pravilnost besedila (lektoriranje) in, kjer je potrebno, tudi za prevod v angleški jezik, pri čemer naj uredništvu posredujejo ime lektorja in/oz. prevajalca (imena ne bodo objavljena).

Avtorji pošljejo prispevke uredništvu po elektronski pošti najkasneje do 10. septembra na elektronsko pošto: revijaiu(at)fa.uni-lj.si.

Podrobna navodila in predloga
ODDAJA ZNANSTVENEGA IN STROKOVNEGA PRISPEVKA
Prispevki morajo biti oddani uredništvu v digitalni obliki v formatu zapisa Microsoft Word.

1 OBRAZEC ZA REGISTRACIJO PRISPEVKA   .doc datoteka

2 NAVODILA V PDF OBLIKI   PDF datoteka
3 PREDLOGA ZA ZNANSTVENI IN STROKOVNI PRISPEVEK   .doc datoteka - 0,5 MB / .odt datoteka - 0,5 MB

Navodila za pripravo ostalih prispevkov

Prispevki raziskovalnih in strokovnih projektih, o izvedenih natečajih, o izvedenih delavnicah, o kongresih in drugih aktualnih znanstvenih in strokovnih dogodkih imajo skupna glavna navodila avtorjem. V pomoč za pripravo posamezne vrste prispevkov so spodaj pripravljene samostojne predloge za vsako vrsto prispevka posebej. Vsak prispevek mora biti izviren in razumljiv kot samostojno besedilo. Avtorji sami poskrbijo za lektorsko pravilnost besedila (lektoriranje) in, kjer je potrebno, tudi za prevod v angleški jezik, pri čemer naj uredništvu posredujejo ime lektorja in/oz. prevajalca (imena ne bodo objavljena).

Pripravljena navodila so enaka za vse vrste prispevkov, kot je zgoraj navedeno. Posebno opozorilo namenjamo predstavitvi knjig in recenzijam (COBISS-oznaka 1.19), kjer je naslov prispevka lahko poljuben, vendar mora avtor na začetku navesti podatke o predstavljenem delu (izpis COBISS). V posebnem dokumentu mora avtor poslati tudi grafično prilogo – sliko naslovnice dela, ki ga predstavlja ali ocenjuje.

Avtorji naj pošljejo za objavo prispevke, ki so originalni, še neobjavljeni oziroma drugje še niso bili predloženi v objavo. Avtorji pošljejo prispevke uredništvu po elektronski pošti najkasneje do 10. septembra na elektronsko pošto: revijaiu(at)fa.uni-lj.si.

Podrobna navodila in predloge
ODDAJA PRISPEVKA
Prispevki morajo biti oddani uredništvu v digitalni obliki, in sicer besedila v formatu zapisa Microsoft Word, slikovno gradivo v formatih .tiff, .jpg ali .eps. Vsak prispevek naj obsega število znakov, kot je navedeno v predlogi za posamezen prispevek. Vsebuje naj spodaj navedene elemente, ki pa se glede na vrsto prispevka lahko spreminjajo. Dopustno je tudi dodajanje ali črtanje posameznih elementov, če je to za razumevanje prispevka pomembno

1 OBRAZEC ZA REGISTRACIJO PRISPEVKA   .doc datoteka - 60 kb
4 SKUPNA NAVODILA V PDF OBLIKI   PDF datoteka - 26 kB
5 PREDLOGA ZA PREDSTAVITEV PROJEKTA   .doc datoteka - 36 kb / .odt datoteka - 17 kb
6 PREDLOGA ZA PREDSTAVITEV NATEČAJA   .doc datoteka - 34 kb / .odt datoteka - 16 kb
7 PREDLOGA ZA PREDSTAVITEV DELAVNICE   .doc datoteka - 34 kb / .odt datoteka - 16 kb
8 PREDLOGA ZA PREDSTAVITEV KONGRESA   .doc datoteka - 32 kb / .odt datoteka - 15 kb
9 PREDLOGA ZA PREDSTAVITEV DODIPLOMSKIH IN PODIPLOMSKIH DEL   .doc datoteka - 32 kb / .odt datoteka - 8kb

Tipologija dokumentov v sistemu COBISS

Avtorji lahko predlagajo razvrstitev svojega prispevka glede na Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v okviru sistema COBISS (http://cobiss.izum.si/ bibliografije raziskovalcev – uvodna pojasnila), vendar si uredništvo pridržuje pravico, da prispevek dokončno razvrsti na podlagi recenzij.

Podrobna tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS:
1.01 Izvirni znanstveni članek (do 5000 besed ali 35.000 znakov)
Izvirni znanstveni članek je samo prva objava izvirnih raziskovalnih rezultatov v takšni obliki, da se raziskava lahko ponovi, ugotovitve pa preverijo. Običajno je organiziran po shemi IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) za eksperimentalne raziskave ali na deskriptiven način za deskriptivna znanstvena področja. Objavljen mora biti v znanstveni reviji z recenzentskim sistemom sprejemanja člankov in recenziran. Recenzentski sistem mora biti razviden iz navodil avtorjem.

1.02 Pregledni znanstveni članek (do 5000 besed ali 35.000 znakov)
Pregledni znanstveni članek prinaša pregled najnovejših del o določenem predmetnem področju, del posameznega raziskovalca ali skupine raziskovalcev z namenom povzemati, analizirati, evalvirati ali sintetizirati informacije, ki so že bile publicirane. Prinaša nove sinteze, ki vključujejo tudi rezultate raziskovanja avtorja članka. Objavljen mora biti v znanstveni reviji z recenzentskim sistemom sprejemanja člankov in recenziran. Recenzentski sistem mora biti razviden iz navodil avtorjem.

1.03 Kratki znanstveni prispevek (vsaj 1500 besed ali 8000 znakov)
Kratki znanstveni prispevek je izvirni znanstveni članek, pri katerem so lahko nekateri elementi sheme IMRAD izpuščeni. Na kratko povzema izsledke končanega izvirnega raziskovalnega dela ali dela, ki še poteka. V to kategorijo spadajo tudi kratki pregledi (mini review) in predhodne objave, če imajo naravo kratkega znanstvenega prispevka.

1.04 Strokovni članek
Strokovni članek je predstavitev že znanega, s poudarkom na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in širjenju znanja, zahtevnost besedila je prilagojena potrebam uporabnikov in bralcev strokovne ali znanstvene revije, v kateri je objavljen.

1.19 Recenzija
Prispevek v znanstveni ali strokovni publikaciji, v katerem avtor ocenjuje ali dokazuje pravilnost/nepravilnost nekega znanstvenega ali strokovnega dela, kriterija, mnenja ali ugotovitve in/ali spodbija/podpira/ocenjuje ugotovitve dela ali mnenja drugih avtorjev. Prikaz strokovnega mnenja, sodbe o znanstvenem, strokovnem ali umetniškem delu, zlasti glede na njegovo kakovost.