Navodila za recenzente


 

Recenzijo lahko opredelimo kot kritično, večslojno, pisno oceno vrednosti znanstvenega ali strokovnega dela, ki je namenjeno za objavo. Osnovni cilj recenzije je, da nudi vse podatke, ki jih uredništvo potrebuje za odločitev o objavi prispevka nekega avtorja. Preprečuje naj objavo plagiatov in tudi prispevkov z nepravilnimi izidi. Namen recenzije je tudi avtorju podati povratno informacijo in mu omogočiti, da spozna slabosti ali celo napake svojega dela in jih popravi ter izboljša kakovost predloženega prispevka.

Recenzija mora zagotoviti, da bodo prispevki za revijo IGRA USTVARJALNOSTI (IU) – teorija in praksa urejanja prostora / CREATIVITY GAME (CG) – Theory and Practice of Spatial Planning oblikovani v skladu z veljavnimi slovenskimi in mednarodnimi standardi. Prav tako morajo biti prispevki pripravljeni skladno s pravili dobrega pisanja.

Za avtorje in recenzente so najpomembnejša pravila za oblikovanje prispevkov, ki so objavljena na spletni strani revije. Za recenzente je oblikovan tudi poseben obrazec, s katerim skušamo delo olajšati in hkrati poenotiti delo recenzentov. Obrazec je prirejen za recenzije znanstvenih člankov. Pri drugih prispevkih ga je treba smiselno uporabiti in opustiti zahteve, ki presegajo njihov doseg.

Recenzent po pregledu prispevka predlaga tudi klasifikacijo zvrsti prispevka:

Revija Igra ustvarjalnosti izhaja le v elektronski obliki in na ta način bo potekala tudi oddaja prispevkov in njihovo recenziranje. Pri tem je treba uporabiti enoten pristop, zato v nadaljevanju podajamo tehnična navodila za dodajanje komentarjev in priporočil neposredno v besedilo prispevka, s čimer zagotovimo anonimnost recenzenta.

Podrobna navodila in obrazci za recenzente

Vnos popravkov in komentarjev neposredno v besedilo prispevka se pripravi na podlagi Wordove datoteke. Uporabimo funkcijo Sledi spremembam / Track Changes. Pred začetkom dela je treba to funkcijo nastaviti. Pomembno je, da predhodno spremenite tudi začetnice, s čimer zagotovite anonimnost recenzije. Izpolnjen obrazec po elektronski pošti vrnite na naslov uredništva: revijaiu@fa.uni-lj.si.

Podrobna navodila in obrazec za recenzije
ODDAJA OBRAZCA ZA RECENZIJO
Recenzent naj recenzentski obrazec izpolnjuje tako, da na označena mesta vnese zahtevano besedilo, v kontrolni seznam pa s križcem (klik na kvadratek) označi lastnosti prispevka. Recenzent ima poleg tega tudi možnost, da v ustrezno rubriko obrazca doda svoja posebna opažanja in utemeljitve, ki jih ni mogoče uvrstiti v druge rubrike obrazca, zahteve po popravkih in dopolnitvah besedila ter priporočila avtorjem.
Izpolnjen obrazec po elektronski pošti vrnite na naslov uredništva: revijaiu@fa.uni-lj.si.

NAVODILA ZA RECENZIJO PRISPEVKA
PDF datoteka - 0,65 MB

OBRAZEC ZA RECENZIJO PRISPEVKA
Obrazec je prirejen za recenzije znanstvenih člankov. Pri drugih prispevkih ga je treba smiselno uporabiti in opustiti zahteve, ki presegajo njihov doseg.
.doc Word datoteka - 0,56 kb