CREATIVITY GAME


Theory and Practice of Spatial Planning | Number 4 | Year 2016 | ISSN 2350-3637

Marija Prašin Kolbezen1, Peter Gabrijelčič2

Quality of Rural Areas

DOI 10.15292/IU-CG.2016.04.030-037 | UDK 711.3(497.4) | SUBMITTED: 08/2016 | REVISED: 09/2016 | PUBLISHED: 10/2016
Author's affiliation: 1 Municipality of Črnomelj, Slovenia, 2 University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Slovenia

ABSTRACT
This paper summarises a study carried out as part of a master’s thesis that, among other things, tried to identify the reasons for the critical situation in rural areas in Slovenia as the consequence of indeterminate spatial planning, while recognising that too finely detailed measures, as laid down in spatial documents, restrict design creativity. Indeed, design creativity and spatial quality are interdependent and thus more general starting-points for the planning of structures are necessary, which can be appropriately interpreted in each individual development for each area separately. To avoid the misuse of legislation, an instrument for quality checking is required for determining the suitability of the proposed solutions. To this effect it is necessary to revise the applicable legislation related to spatial planning as well as other relevant legislations. Both the general public and the professional community should be made aware of the meaning of a well-designed space. The public awareness level regarding the meaning of high-quality space was checked using a survey undertaken in the study, which demonstrated the perception of the meaning of conventional and contemporary buildings, understanding of space and identification with it, the meaning of designing structures and their site selection and placement, and the meaning of design continuity of built-up areas.

KEYWORDS
quality of space, spatial planning, rural development, identity, continuity, raising public awareness

FULL ARTICLE
http://iu-cg.org/paper/2016/IU_CG_04-2016_kolbezen.pdf (0.37 MB)

CITATION
Prašin Kolbezen, M., Gabrijelčič, P. (2016). Quality of Rural Areas. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 4/2016, 30-37. http://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2016.04.030-037

LITERATURE AND SOURCES:
Arhitektura za ljudi: Osnutek arhitekturne politike Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. 2016.
Barbič, A. (2010). Slovensko podeželje danes za jutri: v razmislek. V A. Zavodnik Lamovšek, A. Fikfak, A. Barbič, ur. Podeželje na preizkušnji: Jubilejna monografija ob upokojitvi izrednega profesorja dr. Antona Prosena. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Geodetski inštitut Slovenije, 2010, str. 14–18.
Deu, Ž. (2001): Stavbarstvo slovenskega podeželja: značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Ljubljana: Kmečki glas.
Deu, Ž. (2004). Obnova stanovanjskih stavb na slovenskem podeželju. Ljubljana: Kmečki glas.
Deu, Ž., Kavčič M., Deanovič B., Čakš L. (2009). Identiteta hiš na Koroškem. Slovenj Gradec: LAS MDD.
Drozg, V. (1995): Morfologija vaških naselij v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za geografijo, Geographica Slovenica.
Fikfak, A. (2008): Naselbinska kultura slovenskega podeželja - Goriška brda. Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo.
Fister, P. (1986). Umetnost stavbarstva na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Fister, P. (1993): Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod RS za prostorsko planiranje.
Gabrijelčič, P. (1985): Varstvo in urejanje kulturne krajine. Magistrska naloga. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo.
Gabrijelčič, P. in Fikfak, A. (2002). Rurizem in ruralna arhitektura: univerzitetni učbenik. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Kosi, D. (2013). Prostorska identiteta v Sloveniji. Revija za geografijo, [elek. izd.]. 8 (2) (2013). Dostopno na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JLLS6NGD [6. 4. 2016].
Lah, L. (1994). Prenova stavbne dediščine na podeželju – Kras. Novo mesto: Dolenjska založba.
Podrecca, B. (2006). Oblikovanja prostora in nova znanja. 2. konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije. Maribor, 19.–20. oktober 2006. Zbornik, Ljubljana 2006, str. 26–28.
Prelovšek, D. (2006). Slovenska arhitektura med tradicijo in moderno. 2. konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije. Maribor, 19.–20. oktober 2006. Zbornik, Ljubljana 2006, str. 23–25.
Prašin Kolbezen, M. (2016). Metodologija priprave meril za oblikovanje in umestitev objektov v podeželski prostor – aplikacija na Beli krajini. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Ravbar, M. (1980). Ali se sramujemo svojega podeželja? Dolenjski razgledi: 1318-0827.- Sn. 4, št. 3 (18. XII. 1980), str. 39–42.
Valenčič, J. (2010). Projekt Naglas. Meščanski interierji in drugi ilegalci slovenske dediščine. IV. konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije. Bohinj, 20.–21. oktober 2010. Zbornik, Ljubljana 2010, str. 62–68.
Vitruvius, P. (2009). O arhitekturi/Vitruvij; prevod Fedja Košir. Fakulteta za arhitekturo. Ljubljana. http://www.casnik.si/index.php/2015/08/12/verena-v-perko-svetohlinci-in-hinavci-smo [30. 9. 2016].