CREATIVITY GAME


Theory and Practice of Spatial Planning | Number 4 | Year 2016 | ISSN 2350-3637

Mateja Volgemut1, Alma Zavodnik Lamovšek2

Impact of Location of the Central Activities on Development of Open Public Space in the City Centers of Small Cities

DOI 10.15292/IU-CG.2016.04.012-021 | UDK 711.435(497.4) | SUBMITTED: 08/2016 | REVISED: 09/2016 | PUBLISHED: 10/2016
Author's affiliation: 1 University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Slovenia, 2 University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Slovenia

ABSTRACT
Urban areas of the central activities with mixed land use are crucial for the development of city center, even in small cities. In the last decades or two the attention is drawn on the retail and service activities that are usually located outside of cities near main roads. Municipalities had already detected this problem, but they are not implementing any of the measures (Rebernik, 2010). The purpose of this paper is to demonstrate that the central activities in small cities in Slovenia are located in freestanding buildings, which is most appropriate in terms of forming the open public space in the city center. In this research we compared ten central activities (Vrišer, 1988, 1990, Kokole, 1971) in 34 small cities. We selected only those small cities (Prosen et al, 2008) which have among other activities a county court. The results showed the differences and commonalities of the central activities in selected small cities according to the indicators. Litija, Domžale and Sevnica are small cities, where activities that could articulate open public space are located in the larger building complexes. The phenomenon is similar to a modern machine, where action in it and indirectly the insight into the functioning of the society is invisible to the observer (Kos, 2008). We found out that in these tree cities the central activities are not forming the open public spaces in front of the public buildings (Vertelj Nared, 2014). The result is problematic image of the city and changed forces of the city life.

KEYWORDS
small cities, central activities, open public space, Slovenia

FULL ARTICLE
http://iu-cg.org/paper/2016/IU_CG_04-2016_volgemut.pdf (0.4 MB)

CITATION
Volgemut, M., Zavodnik Lamovšek, A. (2016). Impact of Location of the Central Activities on Development of Open Public Space in the City Centers of Small Cities. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 4/2016, 12-21. http://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2016.04.012-021

LITERATURE AND SOURCES:
Ažman Momirski, L. (1999). Domžale – oblikovanje centra / Mednarodna urbanistična delavnica. Občina Domžale.
Benkovič Krašovec, M. (2006). Vloga centralnih naselij prve in druge stopnje pri razvoju slovenskega podeželja. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
Burayidi, M. A. (2001). Downtowns: Revitalizing the Centers of Small Urban Communities. New York, Routhledge.
Carmona, M. (2003). Public places - urban spaces : the dimensions of urban design. Amsterdam, Architectural Press.
Drozg, V. (1998). Tlorisi slovenskih mest. Geografski vestnik:časopis za geografijo in sorodne vede, 70, str. 75-90.
Drozg, V. (1999). Nekatere značilnosti fizične strukture slovenskih mest. Ljubljana, Razvojne možnosti Slovenije, Bodočnost mest, 80. letnica Oddelka za geografijo, str. 195-207.
Cybriwsky, R. (1999). Changing patterns of urban public space. Observations and assessments from the Tokyo and New York metropolitan areas. Cities, 16(4), str. 223-231.
ESPON 1.4.1. Small and Medium Size Towns (SMESTO). (2006). Final project Report. http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/StudiesScientificSupportProjects/SmallMediumCities/fr-1.4.1_revised-full.pdf (Pridobljeno 6. 6. 2016)
Fister, P. (1993). Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
Frampton, K. (1999). Megaform as Urban Landscape. New York, University of Michigan.
Gabrijelčič, P., Fikfak, A. Čok, G. (2004). Urejanje podeželskih naselij: naselja brez središčnega pomena.
Raziskovalna naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Gehl, J. (2006). Life between buildings, Using Public Space. The Danish Architectural Press: 200 str.
Jacobs, J. (1961). The Death and life of great American Cities. New York, Random House.
Kokole, V. (1971). Centralni kraji v SR Sloveniji. Problemi njihovega omrežja in njihovih gravitacijskih območij. Geografski zbornik, 12, str. 5–133.
Koolhaas, R., Mau, B. (1995). S, M, L, XL. New York, The Monacelli Press.
Kos, D. (2008). Polivalentnost mestnih prostorov. AB, letnik XXXVIII, 177-178, Vizije 3. Ljubljana – odprti javni prostor: 60–61.
Maki, F. (1964). Investigations in Collective Form, A Special Publication, Number 2, The School of Architecture, Washington University : St. Louis.
Marshall, S. (2009). Cities design & evolution. New York, Routledge.
Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Černič Istenič, M., Goluža, M., Kozina, J., Lapuh, L., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J. (2016). Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Pogačnik, A. (1996). Varstvo in usmerjanje oblikovne podobe slovenskih mest. Ljubljana, RS MOP, Urad za prostorsko planiranje.
Prosen, A., Zavodnik Lamovšek, A., Žaucer, T., Drobne, S., Soss, K., Milanovič Pichler, N., Sitar, M. (2008). Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij. CRP program: Konkurenčnost Slovenije 2006-2013, Povezovanje ukrepov za doseganja trajnostnega razvoja. Ljubljana, Maribor, UL FGG, FF, UM FG.
Radulescu, S. (2015). The Open System of the Public Realm in the Over - sized Structure. ETH – Zurich.
Rebernik, D. (2010). Teorija in praksa prostorskega načrtovanja: Prostorski razvoj mest in širših mestnih območij v Sloveniji. Dela 33: 111–127.
Robertson, K., A. (1999). Can Small – City Downtowns Remain Viable? Journal of the American Planning Association. 65 (3).
Stražar, S. (1999). Mesto pod Goričico. Domžale, Škocjan pri Domžalah : Kulturno društvo »Miran Jarc«.
Tomšič, M. (2004). Vpliv suburbanizacije na praznenje mestnih središč – primer Ljubljane. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
Uršič, M. (2008). Ali »mestni zrak« še osvobaja? Vpliv prometa in potrošnje na spreminjanje vloge odprtih javnih prostorov. In Odprt javni prostor, Public Open Space, zbornik predavanj in prispevkov ob mednarodni konferenci, 10. in 11. april 2008. Ljubljana, DKAS: 83–86.
Verovšek Š., Juvančič, M., Zupančič, T. (2015). Pristopi k preučevanju in reprezentaciji kvalitet urbanih prostorov, 115–128.
Vertelj Nared, P. (2014). Vloga javnega prostora kot podpora urbanemu razvoju na primeru majhnih mest v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
Vrišer, I. (1988). Centralna naselja v SR Sloveniji leta 1987. Geografski zbornik, 28, str. 123–151.
Vrišer, I. (1990). Ekonomsko geografska regionalizacija Republike Slovenije (Na podlagi vplivnih območij centralnih naselij in dejavnostne sestave aktivnega prebivalstva). Geografski zbornik, 30, str. 129–247.
Yeang, K. (2006). A vertical theory of urban design. M. Moor and J. Rowland (eds.) Urban Design Futures. London & New York: Routledge.
Zavodnik Lamovšek, A., Žaucer, T., Drobne, S., (2008). Majhna in srednje velika mesta kot ogrodje policentričnega urbanega razvoja. Ljubljana, Geodetski vestnik. str. 267 – 289.