Pogoji uporabe


 

Izdajatelja in sedež revije
IGRA USTVARJALNOSTI – teorija in praksa urejanja prostora (IU) / CREATIVITY GAME – Theory and Practice of Spatial Planning (CG) je znanstvena revija s področja arhitekture, gradbeništva, urbanizma, prostorskega planiranja, krajinske arhitekture, sociologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih in tehničnih disciplin (v nadaljnjem besedilu: revija). Ustanovitelja in izdajatelja revije sta Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: izdajatelja). Sedež revije je na naslovu Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Poslanstvo, namen in javni interes revije
Poslanstvo, namen in javni interes revije izdajatelja izvajata z ustvarjanjem in razširjanjem programskih vsebin ter s prispevkom k razvoju teorije in prakse s področja arhitekture, gradbeništva, urbanizma, prostorskega planiranja, krajinske arhitekture, sociologije ter tem raziskovalnim področjem bližnjih družboslovnih in tehničnih disciplin. V teoretskem in metodološkem pogledu je revija pluralistično naravnana, posebno skrb pa posveča utrjevanju slovenskega izrazoslovja na področju ved, povezanih z raziskovanjem prostora in grajenih struktur. S svojo mednarodno dejavnostjo in vključevanjem revije v domače in mednarodne bibliografske in besedilne baze podatkov bo revija skrbela za promocijo avtorjev in odmevnost njihovih znanstvenih in strokovnih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru. Revija objavlja znanstvene in strokovne članke ter druge strokovne prispevke (recenzije, predstavitve raziskav, delavnice, natečaji, strokovne in znanstvene projekte ter druge aktivnosti, povezane z raziskovanjem prostora in grajenih struktur).
Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije. Publikacija je brezplačna in prosto dostopna.

Način, območje in jezik razširjanja programskih vsebin
Revija izhaja enkrat letno (v obliki spletne revije) v elektronski obliki (e-ISSN 2350-3637), ki podpira načelo prostega dostopa do znanstvenih objav in je javnosti dostopna. Jezika prispevkov sta slovenski in angleški. Vsi avtorji sami poskrbijo za prevod v angleški jezik oziroma lektoriranje prispevkov. Vsi prispevki v angleškem jeziku morajo imeti povzetek v slovenskem jeziku, za kar poskrbi uredništvo revije.

Izbira prispevkov
Avtorji morajo pri oddaji prispevkov dosledno upoštevati navodila revije glede standardizirane znanstvene opreme, videza in tipologije dokumentov. Znanstveni in strokovni članki so recenzirani. Recenzentski postopek je anonimen. Objavljeni so lahko samo članki, ki so bili pozitivno recenzirani. Recenzente izbirajo področni uredniki v soglasju z glavnima urednikoma.

Avtorske pravice
Vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju objavljenega prispevka. Materialne avtorske pravice reproduciranja in dajanja na voljo javnosti v Republiki Sloveniji in v drugih državah pa avtor za vselej, za vse primere, za neomejene naklade in za vse medije neizključno, časovno in prostorsko neomejeno prenese na izdajatelja revije. Od avtorjev ne sme nihče zahtevati, da naredijo ali spremenijo svoj prispevek tako, da se z njegovo vsebino ne strinjajo. Pred objavo prispevka mora avtor podpisati izjavo o avtorstvu, s katero potrjuje originalnost prispevka in da ne krši zakonskih ali drugih pravic za objavo ali lastniskih pravic tretjih oseb. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji obvezujejo, da bodo branili interese izdajatelja in bodo pokrili mogoče stroške.