IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 7 | Leto 2019 | ISSN 2350-3637

Uroš Rozman1, Gašper Mrak2:

Primerjava omrežij državnih kolesarskih povezav v tujini in Sloveniji

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2019.07.068-075 | UDK 656.183 | POSLANO: 6/2019 | PREGLEDANO: 8/2019 | OBJAVLJENO: 10/2019
Organizacija: 1 Mariborska razvojna agencija, Slovenija, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, SlovenijaPOVZETEK
Kolesarjenje v Evropi in v svetu postaja ena najbolj trajnostnih oblik mobilnosti, ki ni obremenjujoča za okolje, ekonomsko je razmeroma nezahtevna in hkrati izboljšuje kvaliteto življenja prebivalcev. Primeri iz tujine nam kažejo, da se večanje uporabe kolesa kot glavnega prevoznega sredstva odraža tudi v spremembi politike upravljanja prometa tako na ravni mest, regij kot evropskih držav. Kvalitetno zasnovano in varno kolesarsko omrežje v severnih evropskih državah se že odraža v večjem deležu potovanj, ki so opravljena s kolesom. V članku so predstavljeni sistemi urejanja kolesarskega omrežja v Evropi in v svetu, od načrtovanja omrežja do kategorizacije kolesarskih povezav ali primerov izvedbe in obiskanosti posameznih poti. Predstavljeni so dokumenti zasnove državnega kolesarskega omrežja v Sloveniji skozi daljše časovno obdobje in rezultati projekta CRP V2-1513: Izdelava modela povezanosti celotne Slovenije s kolesarskimi potmi. V zaključku so predlagane usmeritve za urejanje državnega kolesarskega omrežja, saj lahko z dobro zasnovo kolesarskega omrežja izboljšamo njegovo uporabnost in atraktivnost.

KLJUČNE BESEDE
državno kolesarsko omrežje, kolesarska povezava, kolesarske poti, Slovenija

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2019/IU-CG.2019.07.068-075.pdf (1.61 MB)

CITAT
Rozman, U., Mrak, G. (2019). Primerjava omrežij državnih kolesarskih povezav v tujini in Sloveniji. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (7), 68-75. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.068-075

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Adventure Cycling Association. (2016, januar 8). National Corridor Plan | U.S. Bicycle Route System. Pridobljeno 11. november 2019., od Adventure Cycling Association website: https://www.adventurecycling.org/routes-and-maps/us-bicycle-route-system/national-corridor-plan/
Adam, L., Jones, T., in te Brömmelstroet, M. (2018). Planning for cycling in the dispersed city: Establishing a hierarchy of effectiveness of municipal cycling policies. Transportation. https://doi.org/10.1007/s11116-018-9878-3
Andersen, M. C. (2009). Behavioural Challenges for Urban Cycling. Pridobljeno 5. november 2019., od http://www.copenhagenize.com/2009/11/behaviour-is-tricky-subject-and-getting.html
Andrejčič Mušič, P. (2005). Zasnova državnega kolesarskega omrežja v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Direkcija Republike Slovenije za ceste. https://predlagam.vladi.si/fileadmin/dokumenti/predlogi/156/156_182.pdf
Andrejčič Mušič, P. (2009). Kolesarski projekti, ki jih sofinancira Evropska unija. Ljubljana: Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste. http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/brosure/brosura-kolesarske-poti.pdf
Andrejčič Mušič, P., in Čerpes, I. (2015). A holistic approach to the integration of bicycle traffic into the urban landscape. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, (5), 078–088. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2015.03.078-088
Bonham, J., & Suh, J. (2008). Pedalling the city: Intra-urban differences in cycling for the journey-to-work. A Journal of Australian and New Zealand Research and Practice, 17(4), 25–40.
CBI. (2018). Cycling tourism from Europe. Pridobljeno 6. november 2019., od Centre for the Promotion of Imports from developing countries website: https://www.cbi.eu/market-information/tourism/cycling-tourism/europe/
Danube Cycle Path—Donau Österreich [Text]. (2017). Pridobljeno 6. november 2019., od https://www.donau-oesterreich.at/en/danube-cycle-path/
Davies, N., Lumsdon, L., McGrath, P., Peeters, P., Eijgelaar, E., in Piket, P. (2012). The European Cycle Route Network Eurovelo (str. 196). Pridobljeno od European Parliament website: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474569/IPOL-TRAN_ET(2012)474569_EN.pdf
de Nazelle, A., Nieuwenhuijsen, M. J., Antó, J. M., Brauer, M., Briggs, D., Braun-Fahrlander, C., … Lebret, E. (2011). Improving health through policies that promote active travel: A review of evidence to support integrated health impact assessment. Environment International, 37(4), 766–777. https://doi.org/10.1016/j.envint.2011.02.003
Dufour, D. (2010). PRESTO Cycling Policy Guide Infrastructure (str. 49). Pridobljeno od https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/cycling-guidance/presto_policy_guide_cycling_infrastructure_en.pdf
Edwards, P., & Tsouros, A. (2006). Promoting physical activity and active living in urban environments—The Role of Local Governments. Pridobljeno od http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/98424/E89498.pdf
Gao, J., Kamphuis, C. B. M., Dijst, M., & Helbich, M. (2018). The role of the natural and built environment in cycling duration in the Netherlands. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 15(1). https://doi.org/10.1186/s12966-018-0715-z
Jarrett, J., Woodcock, J., Griffiths, U. K., Chalabi, Z., Edwards, P., Roberts, I., in Haines, A. (2012a). Effect of increasing active travel in urban England and Wales on costs to the National Health Service. The Lancet, 379(9832), 2198–2205. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60766-1
Kaplan, S., Mikolasek, I., Bruhova Foltynova, H., Janstrup, K. H., in Prato, C. G. (2019). Attitudes, norms and difficulties underlying road sharing intentions as drivers and cyclists: Evidence from the Czech Republic. International Journal of Sustainable Transportation, 13(5), 350–362. https://doi.org/10.1080/15568318.2018.1471556
Kärnten Werbung. (2010). Radwegbechilderung Karten. Pridobljeno od https://www.ktn.gv.at/DE/repos/files/ktn.gv.at/Abteilungen/Abt7/Dateien/Tourismus/Radwegbeschilderung%20K%c3%a4rnten?exp=469309&fps=ab7f737f8ef0508882e67fac304ef430575c7b07
Krizek, K. J., in Johnson, P. J. (2006). Proximity to Trails and Retail: Effects on Urban Cycling and Walking. Journal of the American Planning Association, 72(1), 33–42. https://doi.org/10.1080/01944360608976722
Larsen, J. E. (2012). EuroVelo projekt: Orodje za razvoj kolesarskega turizma—Tudi v Sloveniji. V K. Hanžič & S. Cesnik (Ur.), Daljinske kolesarske poti: Priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo.
Meschik, M. (2012). Sustainable Cycle Tourism along the Danube Cycle Route in Austria. Tourism Planning & Development, 9(1), 41–56. https://doi.org/10.1080/21568316.2012.653478
Oldenziel, R., & Albert de la Bruhèze, A. (2011). Contested Spaces: Bicycle Lanes in Urban Europe, 1900-1995. Transfers, 1(2). https://doi.org/10.3167/trans.2011.010203
O’Sullivan, F. (2016). Germany Launches Its Ambitious National „Bike Autobahn“ Cycle Network. Pridobljeno 5. november 2019., od CityLab website: http://www.citylab.com/commute/2016/01/germany-launches-its-national-bike-autobahn-cycle-network/422451/
Parkin, J., Wardman, M., & Page, M. (2007). Models of perceived cycling risk and route acceptability. Accident Analysis & Prevention, 39(2), 364–371. https://doi.org/10.1016/j.aap.2006.08.007
Piket, P., Eijgelaar, E., & Peeters, P. (2013). European cycle tourism: A tool for sustainable regional rural development. Applied Studies In Agribusiness And Commerce, 7(2–3), 115–119. https://doi.org/10.19041/Apstract/2013/2-3/19
Pucher, J., & Buehler, R. (2008). Cycling for Everyone: Lessons from Europe. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2074(1), 58–65. https://doi.org/10.3141/2074-08
Pucher, J., Peng, Z., Mittal, N., Zhu, Y., & Korattyswaroopam, N. (2007). Urban Transport Trends and Policies in China and India: Impacts of Rapid Economic Growth. Transport Reviews, 27(4), 379–410. https://doi.org/10.1080/01441640601089988
Rojas-Rueda, D., de Nazelle, A., Andersen, Z. J., Braun-Fahrländer, C., Bruha, J., Bruhova-Foltynova, H., … Nieuwenhuijsen, M. J. (2016). Health Impacts of Active Transportation in Europe. PLOS ONE, 11(3), e0149990. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149990
Rozman, U. (2014). Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi: Magistrsko delo (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo). Pridobljeno od https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=32239
Sirše, J., Berčič, H., in Sila, B. (2005). Strategija razvoja kolesarskega turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji. Pridobljeno od https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/turisticni-produkti/Strategija_kolesarjenja-final_2894_5117.pdf
Sustrans. (2018). Paths for everyone—Sustrans’ review of the National Cycle Network 2018. https://www.sustrans.org.uk/media/2804/paths_for_everyone_ncn_review_report_2018.pdf
The German Cycle Network. (2012). Pridobljeno 5. november 2019., od DNETZ RADNETZ Deutschland website: http://www.radnetz-deutschland.de/en/radnetz-deutschland.html
Weston, R., Davies, N., Peeters, P., in Eijgelaar, E. (2012a). The European cycle route network Eurovelo. Pridobljeno od http://ecf.com/files/wp-content/uploads/studiesdownload.pdf
Willenpart, T. (2013). Državno kolesarsko omrežje v Republiki Sloveniji. Pridobljeno od http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/aktualno/parmska_deklaracija/08._Tomaz_Willenpart_-_Drzavna_kolesarska_mreza.pdf
Zakon o cestah (2010). Uradni list Republike Slovenije št. 109/2010. Ljubljana.