IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 7 | Leto 2019 | ISSN 2350-3637

Boštjan Cotič1, Boštjan Kerbler1:

Analiza tematik razvrednotenih območij v slovenski prostorski zakonodaji od leta 2002 do 2017

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2019.07.022-027 | UDK 711.585 | POSLANO: 8/2019 | PREGLEDANO: 9/2019 | OBJAVLJENO: 10/2019
Organizacija: 1 Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, SlovenijaPOVZETEK
Slovenija se je kot industrializirana država soočila s problemom razvrednotenih območij šele po osamosvojitvi leta 1991. S ponovno uvedbo tržnega gospodarstva je več gospodarskih področij postalo nekonkurenčnih, tako v evropskem kot tudi v svetovnem merilu. Zaradi premajhne ozaveščenosti o problematiki razvrednotenih območij je trajalo vse do leta 1998, da smo v Sloveniji dobili jasno definicijo razvrednotenih območij (takrat poimenovanih Degradirana urbana območja). Prostorska zakonodaja je na tem področju še bolj zaostajala za stroko, saj je šele ZPNačrt v letu 2007 postavil uradno definicijo pojma degradiran prostor. Namen tega članka je analizirati razvoj terminologije v slovenski prostorski zakonodaji, vezano na razvrednotena območja, še zlasti v zvezi z definicijo pojma razvrednotenega območja in definicijo procesa regeneracije razvrednotenih območij. Vsi trije zakoni s področja prostorskega načrtovanja (ZUre-1, ZPNačrt in ZUreP-2), ki so bili sprejeti v samostojni Sloveniji, so bili analizirani na podlagi istih ključnih besed vezanih na tematiko razvrednotenih območij. Vsi trije zakoni so v več poglavjih vključevali tematiko razvrednotenih območij. Terminologija s področja razvrednotenih območij se je spreminjala z vsakim novim zakonom, čeprav ponekod vsebinsko ni bilo večjih sprememb. V definiciji procesa regeneracije je nenehno pojavlja terminološko razlikovanje za območja v urbanih (prenova) ter območja izven urbanih območij (sanacija). Zdi se, da je ena terminologija prišla s področja urbanističnega načrtovanja, druga pa iz okoljskega oziroma krajinskega področja. Potreben je bolj standardiziran pristop v terminologiji in splošen premik k razumevanju razvrednotenih območij kot prostorskemu pojavu, ki ne glede na lokacijo potrebujejo celostni pristop k regeneraciji.

KLJUČNE BESEDE
razvrednotena območja, prenova, sanacija, zakonodaja, terminologija

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2019/IU-CG.2019.07.022-027 (0.71 MB)

CITAT
Cotič, B., Kerbler, B. (2019). Analiza tematik razvrednotenih območij v slovenski prostorski zakonodaji od leta 2002 do 2017. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (7), 22-27. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.022-027

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Cabernet (2006). Sustainable Brownfield Regeneration. Cabernet Network Report. Nottingham, University of Nottingham, 134p.
Cotič, B. (2018). Industrial symbiosis in brownfields in Kranj, Slovenia. V: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), 18-22 June 2018, Prague, Czech Republic. IOP conference series, ISSN 1757-899X, Materials science and engineering, vol. 471. Bristol: IOP. 2019, 471, 1-10. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112073.
De Sousa, C. (2017). Trying to Smart-In-Up and Cleanup Our Act by Linking Regional Growth Planning, Brownfields Remediation, and Urban Infill in Southern Ontario Cities. Urban Planning, 2(3), 5. https://dx.doi.org/10.17645/up.v2i3.1026
Ferber, U. (ed.). (2006). Brownfields handbook, Poland, Ostrava, LEBOP, Leonardo da Vinci pilot project. http://fast10.vsb.cz/lepob/index1/handbook_eng_screen.pdf, Accessed on 3rd July 2019.
Garb, Y. In Jackson, J. (2011). Brownfields in the Czech Republic, 1989–2009: The long path to integrated land management. Journal of Urban Regeneration and Renewal, Henry Stewart Publications, 3(3), 263–276.
Gomboc, M. (2018). Mala slovnica slovenskega jezika : priročnik za šolo in vsakdanjo rabo, 1. izd., 7. natis, dotis, DZS, Ljubljana 2018.
Ilík, J. and Bergatt Jackson, J. (2006). Dobrodružství kocoura Brownfielda: kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím. Ostrava: IURS. Retrieved from https://www.iurs.cz/www/files/upload/file/Kocour%20Brownfield.pdf
Koželj, J., Ažman Momirski, L., Maligoj, T., Omerzu, B. (1998). Degradirana urbana območja. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje.
Lampič, B., et al. (2017). Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra: končno poročilo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2017.
Longo, A., Campbell, D. (2017). The Determinants of Brownfields Redevelopment in England Environmental and Resource Economics, 67(2), p. 261. https://doi.org/10.1007/s10640-015-9985-y
Mušič, B. and Cotič, B. (2012). Brownfield regeneration management: From education to practice, final Brochure of the project INTERREG Central Europe COBRAMAN, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, 2012.
Oliver, L., Ferber, U., Grimski, D., Millar, K. and Nathanail, P. (2005). The Scale and Nature of European Brownfield. Berlin: Federal Environment Agency Germany.
Oliviera, E.H. da S. (2015). Place branding in strategic spatial planning: A content analysis of development plans, strategic initiatives and policy documents for Portugal 2014-2020. Journal of Place Management and Development, 8 (1), pp. 23–50. https://doi.org/10.1108/JPMD-12-2014-0031
Tabasso, M., Marietta, C., Melis, G. (ed). (2019). Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas, LUMAT project Booklet, https://www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT/Final-Booklet.pdf.
Pravno informacijski sistem. (2002). Zakon o urejanju prostora. Retrieved July 15, 2019 from http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1581
ZPNačrt. (2007). Zakon o prostorskem načrtovanju, Ur. l. RS št. 33/2007. Retrieved June 1, 2019 from https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-1761?sop=2007-01-1761
ZUreP-1. (2002). Zakon o urejanju prostora, Ur. l. RS št. 110/2002. Retrieved June 1, 2019 from https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20025386
ZUreP-2. (2017). Zakon o urejanju prostora, Ur. l. RS št. 61/2017. Retrieved June 1, 2019 from https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2915
ZVO-1. (2004). Zakon o varstvu okolja (Environmental Protection Act), Ur. l. RS št. 41/2004. Retrieved June 1, 2019 from https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/72890