IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 4 | Leto 2016 | ISSN 2350-3637

Marija Prašin Kolbezen1, Peter Gabrijelčič2:

Kakovost podeželskega prostora

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2016.04.030-037 | UDK 711.3(497.4) | POSLANO: 08/2016 | PREGLEDANO: 09/2016 | OBJAVLJENO: 10/2016
Organizacija: 1 Občina Črnomelj, Slovenija, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija

POVZETEK
Prispevek je povzetek raziskave izvedene v okviru magistrskega dela, ki se med drugim ukvarja z iskanjem vzrokov za kritično stanje podeželskega prostora kot posledici nedorečenega prostorskega načrtovanja, in hkrati ugotavlja, da preveč natančno določena merila, zapisana v prostorskih dokumentih, omejujejo oblikovalsko kreativnost. Oblikovalska kreativnost in kakovost prostora sta soodvisni, zato so potrebna splošnejša izhodišča za načrtovanje objektov, ki jih je mogoče smiselno interpretirati ob vsakem posegu za vsak prostor posebej. Da bi se izognili zlorabam zakonodaje, je za ugotavljanje primernosti predlaganih rešitev potreben inštrument za preverjanje kakovosti. V ta namen je potrebno prenoviti zakonodajo tako s področja urejanja prostora kot na področjih vplivnih zakonodaj. O pomenu kvalitetno oblikovanega prostora je potrebno osveščati laično, kakor tudi strokovno javnost. Stopnja ozaveščenosti javnosti o pomenu kvalitetno oblikovanega prostora je bila preverjena z anketo, ki je bila sestavni del raziskave in ki razkriva dojemanje pomena tradicionalnih in sodobnih objektov, razumevanje prostora in istovetenje z njim, pomen oblikovanja objektov in njihovega umeščanja v prostor ter pomen oblikovne kontinuitete grajenega prostora.

KLJUČNE BESEDE
kakovost prostora, prostorsko načrtovanje, urejanje podeželja, identiteta, kontinuiteta, osveščanje javnosti

CELOTEN ČLANEK
http://iu-cg.org/paper/2016/IU_CG_04-2016_kolbezen.pdf (0.37 MB)

CITAT
Prašin Kolbezen, M., Gabrijelčič, P. (2016). Kakovost podeželskega prostora. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (4), 30-37. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2016.04.030-037

VIRI IN LITERATURA:
Arhitektura za ljudi: Osnutek arhitekturne politike Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. 2016.
Barbič, A. (2010). Slovensko podeželje danes za jutri: v razmislek. V A. Zavodnik Lamovšek, A. Fikfak, A. Barbič, ur. Podeželje na preizkušnji: Jubilejna monografija ob upokojitvi izrednega profesorja dr. Antona Prosena. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Geodetski inštitut Slovenije, 2010, str. 14–18.
Deu, Ž. (2001): Stavbarstvo slovenskega podeželja: značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Ljubljana: Kmečki glas.
Deu, Ž. (2004). Obnova stanovanjskih stavb na slovenskem podeželju. Ljubljana: Kmečki glas.
Deu, Ž., Kavčič M., Deanovič B., Čakš L. (2009). Identiteta hiš na Koroškem. Slovenj Gradec: LAS MDD.
Drozg, V. (1995): Morfologija vaških naselij v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za geografijo, Geographica Slovenica.
Fikfak, A. (2008): Naselbinska kultura slovenskega podeželja - Goriška brda. Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo.
Fister, P. (1986). Umetnost stavbarstva na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Fister, P. (1993): Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod RS za prostorsko planiranje.
Gabrijelčič, P. (1985): Varstvo in urejanje kulturne krajine. Magistrska naloga. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo.
Gabrijelčič, P. in Fikfak, A. (2002). Rurizem in ruralna arhitektura: univerzitetni učbenik. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Kosi, D. (2013). Prostorska identiteta v Sloveniji. Revija za geografijo, [elek. izd.]. 8 (2) (2013). Dostopno na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JLLS6NGD [6. 4. 2016].
Lah, L. (1994). Prenova stavbne dediščine na podeželju – Kras. Novo mesto: Dolenjska založba.
Podrecca, B. (2006). Oblikovanja prostora in nova znanja. 2. konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije. Maribor, 19.–20. oktober 2006. Zbornik, Ljubljana 2006, str. 26–28.
Prelovšek, D. (2006). Slovenska arhitektura med tradicijo in moderno. 2. konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije. Maribor, 19.–20. oktober 2006. Zbornik, Ljubljana 2006, str. 23–25.
Prašin Kolbezen, M. (2016). Metodologija priprave meril za oblikovanje in umestitev objektov v podeželski prostor – aplikacija na Beli krajini. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Ravbar, M. (1980). Ali se sramujemo svojega podeželja? Dolenjski razgledi: 1318-0827.- Sn. 4, št. 3 (18. XII. 1980), str. 39–42.
Valenčič, J. (2010). Projekt Naglas. Meščanski interierji in drugi ilegalci slovenske dediščine. IV. konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije. Bohinj, 20.–21. oktober 2010. Zbornik, Ljubljana 2010, str. 62–68.
Vitruvius, P. (2009). O arhitekturi/Vitruvij; prevod Fedja Košir. Fakulteta za arhitekturo. Ljubljana. http://www.casnik.si/index.php/2015/08/12/verena-v-perko-svetohlinci-in-hinavci-smo [30. 9. 2016].