IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 2 | Leto 2014 | ISSN 2350-3637

Mojca Foški1, Gašper Mrak1, Alma Zavodnik Lamovšek1:

Študentske delavnice kot primer projektnega učenja

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2014.02.066-072 | UDK 374:303.425:711.4(497.4) | POSLANO: 06/2014 | PREGLEDANO: 09/2014 | OBJAVLJENO: 10/2014
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, SlovenijaPOVZETEK
Študentske delavnice so oblika projektnega učenja in sodelovanja med izobraževalnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi. Cilj takšne oblike učenja je, da obe strani pridobita pozitivne izkušnje medsebojnega sodelovanja. Izobraževalne institucije na ta način pridobijo realno okolje, v katerem študentje iščejo odgovore na konkretna vprašanja prostorskega razvoja, učitelji jih pri tem vodijo skozi teoretično zasnovane metodološke pristope. Lokalnim skupnostim pa tovrstno sodelovanje prinese odprto razpravo o vprašanjih prostorskega razvoja z vsemi zainteresiranimi deležniki, predvsem s širšo strokovno in laično javnostjo. Dejanski odnos lokalnih skupnosti do študentskih delavnic smo preverili z anonimno spletno anketo, s katero smo zgornje ugotovitve potrdili. Prošnjo po izpolnitvi anketnega vprašalnika smo poslali vsem 212 slovenskim občinam. Na anketo je odgovorilo 56 (26 %) občin. Analiza odgovorov kaže veliko stopnjo zadovoljstva lokalnih skupnosti s študentskimi delavnicami ter pridobljenimi rešitvami na zastavljena vprašanja prostorskega razvoja na območju sodelujoče občine. Rezultati so tudi jasno pokazali, da se lokalne skupnosti zavedajo, da nabor predlogov in idej še ne predstavlja neposrednih strokovnih podlag za izdelavo konkretnega prostorskega akta, temveč le podlago za odprto razpravo in izhodišče za nadaljnje delo. Hkrati se lokalne skupnosti zavedajo, da so delavnice oblika študijskega procesa, in jih podpirajo ter si želijo nadaljnjega poglobljenega sodelovanja z izobraževalnimi institucijami.

KLJUČNE BESEDE
študentska delavnica, učenje s projektnim delom (PBL), anketa, lokalna skupnost

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2014/IU_CG_02-2014_foski.pdf (0.69 MB)

CITAT
Foški, M., Mrak, G., Zavodnik Lamovšek, A. (2014). Študentske delavnice kot primer projektnega učenja. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (2), 66-72. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2014.02.066-072

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Ayas, K., Zeniuk, N. (2001). Project-Based Learning: Building Communities of Reflective Practitioners, Management Learning. SAGE. http://doi.org/10.1177/1350507601321005
Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R., W., Krajcik, J., S, Guzdial, M., Palincsar, A. (1991). Motivating project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning. Educational Psychologist, 26 (3 & 4), 369–298. TAYLOR&FRANCIS Online. http://doi.org/10.1080/00461520.1991.9653139
Dumont, H., Istance, D., Benavides, F. (ur.) (2013). O naravi učenja: uporaba raziskav za navdih prakse. Pridobljeno 6. 6. 2014 s spletne strani http://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf
Larmer, J., Mergendoller, J. R. (2010). Seven Essentials for Project-Based Learning Giving Students Meaningful Work. 68 (1), 34–37. Pridobljeno 6. 6. 2014 s spletne strani http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/sept10/vol68/num01/seven_essentials_for_project-based_learning.aspx
Linn, M. C. (2006). The knowledge integration perspective on learning. V R. K. Sawyer (ur.), The Cambridge handbook of the learning sciences (245–265). New York, NY: Cambridge University Press.
Medmrežje 1: Predstavitveni zbornik enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura. Pridobljeno 7. 6. 2014 s spletne strani http://www.fa.uni-lj.si/filelib/2_novice/mojca_rozman/predmetniki/predstavitveni_zbornik_1_2_2010_corr.pdf
Medmrežje 2: Project based learning – PBL. Pridobljeno 10. 6. 2014 s spletne strani http://bie.org/about/what_pbl
Puklek Levpušček, M., Marentič - Požarnik, B. (2005). Skupinsko delo za aktiven študij. Center za pedagoško izobraževanje. Ljubljana. Filozofska fakulteta.
Thomas, J. W. (2008). A review of research on project-based learning. Pridobljeno 10. 6. 2014 s spletne strani http://w.newtechnetwork.org/sites/default/files/news/pbl_research2.pdf
Yuen, D. (2012). Project based learning. Department of Mechanical Engineering, The Hong Kong Polytechnic University. Pridobljeno 12. 6. 2014 s spletne strani http://tlrc.edc.polyu.edu.hk/_notes/David%20Yuen%20(ME)%20Project%20Based2%20(formatted).doc.