IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 2 | Leto 2014 | ISSN 2350-3637

Mia Crnič:

Javni odprti prostori manjših središčnih naselij: raziskovanje tipologije javnega odprtega prostora in njegove pojavnosti v prostoru Slovenije

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2014.02.054-064 | UDK 378.1:72 | POSLANO: 05/2014 | PREGLEDANO: 06/2014 | OBJAVLJENO: 10/2014
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Prostor Slovenije je dokaj gosto prepleten z mrežo središčnih krajev različne hierarhične stopnje. S tematiko vplivnosti središč, njihovih povezovanj, značilnosti, itd. so se ukvarjali že mnogi raziskovalci (Drozg, Ravbar, Vrišer, tudi Fister, idr.), ki so postregli z naborom različnih vhodnih podatkov in temu primernimi rezultati. Da neko naselje živi, mora imeti program, s katerim oskrbuje svoje prebivalstvo. Prav tako pa vsakršno naselje postreže s svojimi značilnostmi in sestavinami, tako na ravni zasnove naselja, kakor grajenega tkiva. S slednjim se je ukvarjal Fister, P. (1993), med tem ko je pri Vrišerju, I. (1998) prednjačila funkcija naselij in njihova vplivnost na gravitacijsko zaledje. Pri tem se pojavljata vprašanji, ali je moč najti zvezo med Fistrovo kategorizacijo slovenskega prostora z vidika značilnosti grajenega tkiva in Vrišerjevo razdelitvijo glede na program in njegovo pomembnost ter ali za vsa naselja, ki so razporejena po celotnem prostoru, obstajajo kriteriji razvrščanja, ki bi jih, glede na grajene in programske značilnost javnih odprtih površin, lahko povezali v večje zaokrožene celote s podobnimi značilnostmi?
Kot osnova za raziskovanje opredeljenega problema je bila primerjava Fistrovega in Vrišerjevega modela. Dobljeni rezultati so bili iztočnica za nadaljnjo raziskovanje javnih odprtih površin, ki povezujejo grajeno tkivo v naseljih z drugo stopnjo središčnosti po Vrišerju.

KLJUČNE BESEDE
javni odprti prostor, manjša središča, vzorec, tipologija, Slovenija

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2014/IU_CG_02-2014_crnic.pdf (0.99 MB)

CITAT
Crnič, M. (2014). Javni odprti prostori manjših središčnih naselij: raziskovanje tipologije javnega odprtega prostora in njegove pojavnosti v prostoru Slovenije. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (2), 54-64. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2014.02.054-064

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Ravbar, M. (1998). Značilnosti urbanizacije. Geografski atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]: država v prostoru in času, str. 310-313.
Vrišer, I. (1998). Središčna (centralna) naselja. Geografski atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]: država v prostoru in času, str. 308-309.
Cigale, D. (2002). Centralna naselja v Sloveniji in njihova vplivna območja v letu 1999. Geografski vestnik [Elektronski vir], 74-1, str. 43-56. Acquired on 1 June 2014 from the website: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ISO6HUJ1/
Fister, P. (1993). Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
Fister, P. (1993). Glosar arhitekturne tipologije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
Goličnik Marušič, B. (2010). Uspešni javni odprti prostori. Annales. Series historia et sociologia. [Elektronski vir], letn. 20, št. 1, str. 103-118.. Acquired on 1 June 2014 from the website: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OMRPLYXM
Drozg, M. (1998). Kmečka naselja. Geografski atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]: država v prostoru in času, str. 289-300.
Drozg, V. (2002). Poselitvena območja in diferencirana merila za urejanje naselij. V: Ažman Momirski, L. (ur.), Fikfak, A. (ur.). Oblike prostorskega načrtovanja : od mestnega načrta do urejanja naselij (str. 20-23).
Publikacija Mednarodnega posveta Oblike prostorskega načrtovanja: od mestnega načrta do urejanja naselij. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Crnič, M., Grom, J. P., Fikfak, A. (2013). Centralni prostor občinskega središča. Igra ustvarjalnosti [Elektronski vir], Letn. 1, št. 1 (2013), str. 96-106. Acquired on 1 June 2014 from the website: http://www.iu-cg.org/paper/2013/IU_st01_fikfak.pdf
Jankovič Grobelšek, L., 2011. Javni in za javnost odprti prostori sodobnega mesta. Doktorska disertacija. Ljubljana.
Medmrežje 1: Atlas okolja. Acquired on 7 May 2014 from the website: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
Gabrijelčič, P., Fikfak, A. Čok, G., 2004: Urejanje podeželskih naselij: naselja brez središčnega pomena. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.
Gabrijelčič, P., Gruev, M., Fikfak, A., Čok, G., Kobler, A., Marušič, I., 2004: Podrobnejša pravila urejanja prostora - urejanje manjših naselij. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. SPRS: Strategija prostorskega razvoja Slovenije
Zakonu o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij. Uradni list RS, št. 44/96. Ljubljana.
Fikfak, A., 2009: Urbanizirano podeželje - manjša neagrarna naselja. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.