IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 2 | Leto 2014 | ISSN 2350-3637

Nuša Voda:

Evidentiranje vzorcev pozidave na podeželju: primer Podravske regije

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2014.02.044-05 | UDK 711.3 | POSLANO: 05/2014 | PREGLEDANO: 07/2016 | OBJAVLJENO: 10/2014
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Podeželski prostor, kot ga vidimo danes je splet različnih aktivnosti. Na eni strani zaznamo to kot spremembe, ki se kažejo v pogosto manj intenzivno obdelanih kmetijskih površinah oziroma v spremenjenih kulturah rabe prostora, na drugi strani pa v stalnem preoblikovanju podobe naših vaških naselij in v likovno-estetski preobrazbi grajene strukture (Fikfak, 2008). Tako lahko zaznamo tudi, da se je povezava med stanovanjsko hišo na podeželju in pripadajočim zemjiščem v zadnjih desetletjih razvrednotila z vidika kakovosti bivanja in funkcionalnih povezav tako znotraj objekta kot tudi v povezavi z zunanjimi površinami.
Glavni cilj raziskave je bilo evidentiranje obstoječih vzorcev pozidave v izbranih podeželskih naseljih in ugotavljanje povezanosti med stanovanjskim objektom in funkcionalnim zemljiščem tudi v odnosu do sosednjih objektov in zemljišč. Raziskovanje vzorcev pozidave na slovenskem podeželju je bilo opravljeno z aplikacijo na izbranem testnem primeru – v treh izbranih podeželskih naseljih Podravske regije. Metodologija raziskave je temeljila na sistematični izdelavi prikazov iz geografskega informacijskega sistema, geodetskih podlagah in na terenskem opazovanju ter fotografiranju pojavnosti treh različnih tipov gradnje (tradicionalna podeželska hiša, individualna tipska hiša in sodobna podeželska hiša). Evidentirani so bili obstoječi vzorci pozidave v izbranih naselij in opisani odnosi med posameznim zemljiščem in stanovanjskim objektom ter sosednjimi zemljišči in stanovanjskimi objekti.

KLJUČNE BESEDE
podeželska naselja, vzorci pozidave, funkcionalno zemljišče, stanovanjski objekt, Podravska regija

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2014/IU_CG_02-2014_voda.pdf (0.93 MB)

CITAT
Voda, N. (2014). Evidentiranje vzorcev pozidave na podeželju: primer Podravske regije. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (2), 44-53. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2014.02.044-05

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Drozg, V. (1995). Morfologija vaških naselij v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za geografijo.
Durjava, M. (1986). Načela oblikovanja slovenskih kmečkih naselij in ljudske arhitekture. Maribor: Društvo arhitektov.
Fikfak, A. (2008). Naselbinska kultura slovenskega podeželja-Goriška brda. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Fister, P., Boh-Pečnik, N., Debevec, L., Deu, Ž., Kavčič, M., Lah, L. (1993). Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod RS za prostorsko planiranje.
Gabrijelčič, P., Fikfak, A. (2002). Rurizem in ruralna arhitektura. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Ilešič, S. (1950). Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Kregar, R. (1946). Naš kmečki dom, 1. del – Hiša na vasi. Ljubljana: Naš dom – Gradbena strokovna založba.
Marušič, J. (1996). Značilni krajinski vzorci Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor.
Mlinar, Z. (1994). Individuacija in globalizacija v prostoru. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Mušič, M. (1947). Obnova slovenske vasi. Celje: Družba sv. Mohorja.
Prosen, A. (1993). Sonaravno urejanje podeželskega prostora. Ljubljana: Katedra za prostorsko planiranje na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo.
Rapoport, A. (1991). House form and culture. Prentice-Hall, NJ: Englewood Cliffs. http://dx.doi.org/10.1080/140360900300108573
Vatovec, M. (1986). Vrt ob enodružinski hiši: stanje in razvojne možnosti. Diplomska naloga. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo.