IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 2 | Leto 2014 | ISSN 2350-3637

Irena Ostojić1, Tadej Glažar2:

Kriteriji za vrednotenje in usmeritve za načrtovanje namenske rabe z vidika trajnostnega razvoja urbanih območij

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2014.02.024-032 | UDK 504.06:71 | POSLANO: 05/2014 | PREGLEDANO: 06/2014 | OBJAVLJENO: 10/2014
Organizacija: 1 Ljubljana, Slovenija, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Trajnostni prostorski razvoj je splošno sprejet vrednostni cilj in načelo urejanja prostora. Operacionaliziran je predvsem z ukrepi za izvedbo v predpisih posameznih sektorjev upravljanja z naravnimi viri, ne pa tudi celovito v izvedbenih predpisih za upravljanje z urbanim prostorom. Med najpomembnejše inštrumente politike urejanja prostora na lokalni ravni sodi namenska raba tal, za katero ni opredeljene celovite sistematizacije ukrepov za uresničevanje trajnostnih ciljev prostorskega razvoja v urbanih območjih. Skladno s pregledom in kritično analizo literature so v prispevku predstavljeni štirje ukrepi: zaščita naravnih virov in zmanjševanje okoljskopodnebnih tveganj, strnjena urbana struktura, mešane rabe in dostopnost urbanih funkcij. Izkazalo se je, da našteti ukrepi omogočajo trajnostni razvoj urbanih območij, vendar le pod pogojem, če se načrtujejo in izvajajo skladno s podpornimi prostorskimi, socialnimi in ekonomskimi elementi urbanega prostora. V sklepu je predstavljen nabor kriterijev, s katerimi lahko ovrednotimo stopnjo trajnosti zasnove namenske rabe v urbanih območjih ter usmeritve za prestrukturiranje namenske rabe obstoječih poselitvenih območij.

KLJUČNE BESEDE
trajnostni prostorski razvoj, urbani prostor, raba tal, naravni viri

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2014/IU_CG_02-2014_ostojic.pdf (0.66 MB)

CITAT
Ostojić, I., Glažar, T. (2014). Kriteriji za vrednotenje in usmeritve za načrtovanje namenske rabe z vidika trajnostnega razvoja urbanih območij. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (2), 24-32. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2014.02.024-032

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Aftabuzzaman M., Mazloumi, E. (2011). Achieving sustainable urban transport mobility in post peak oil era. Transport Policy, vol. 18, 5, pp. 695–702. http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2011.01.004
Bertolini, L., le Clerq, F., Kapoen, L. (2005). Sustainable accessibility: a conceptual framework to integrate transport and land use plan – making. Transport policy, vol. 12, 2, pp. 207–220. http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2005.01.006
Carter, N., Kreutzwiser, R.D., de Loe, R.C. (2005). Closing the circle: linking land use planning and water management at the local level. Land Use Policy, vol. 22, 2, pp. 115–127.
http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2004.01.004
Curtis, C. (2008). Planning for sustainable accessibility: the implementation challenge. Transport policy, vol. 15, 2, pp. 104–112. http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.003
Čerpes, I. (2010). Preizkus za trajnostno mesto. Dialogi (Maribor), vol. 46, 7/8, pp. 99–114.
Dempsey, N., Brown, C., Bramley, G. (2012). The key to sustainable urban development in UK cities? The influence of density on social sustainability. Progress in Planning, vol. 77, 3, pp. 89–141.
Fons, J., Simon, A., Kleeschulte, S., Gregor, M. (2010). Environment in European cities -“sustainability” (Chapter 1). In : FOCI: Future orientations for Cities, pp.16 - 49. Reasearch report, version 15/12/2010. Accessed on March 3rd 2014, webpage: http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/foci.html
Garcia, G., Feliu, E., Tapia, C. (2012). Policy Options and Recommendations. In: EU-LUPA European Land Use Patterns (Chapter 3). Reaserch report, version 01/06/2012. Accessed on February 28th 2014, webpage: http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/EU-Lupa.html
Gehl, J., Gemzoe, L., Kirkneas, S., Sternhagen, B. (2006). New city life. Copenhagen: The Danish Architectural Press.
Goličnik, B., Nikšič, M., Repič Vogelnik, K., Mujkić, S., Tominc, B., Uršič, M. (2008). Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem prostorsu (no. V5 - 0302): Urbanistični kriteriji. Reaserch report, vol. 2. Ljubljana: Urbanistični inštitut RS.
Golobič, M., Praper Gulič, S., Gulič, A., Cof, A. (2012). Prilagajanje podnebnim spremembam z orodji prostorskega načrtovanja: Ocenjevanje ranljivosti sektorjev in prostora za podnebne spremembe. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor.
Internet 1: Commission for architecture and built environment. Accessed on November 25th 2012, webpage: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http://www.cabe.org.uk/case-studies/hammarby-sjostad?photos=true&viewing=776
Internet 2: European green capital. Accessed on November 24th 2012, webpage: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2012/07/Section-3-green-urban-areas_Copenhagen.pdf
Internet 3: Cities for people, a blog by Gehl Architects. Accessed on May 15th 2014, webpage: http://gehlcitiesforpeople.dk/2014/04/22/hypermarkets-belong-to-the-past/
Internet 4: webpage Bjarke Ingels Group. Accessed on May 18th 2014, webpage: http://www.big.dk/#projects-arc
Kajfež Bogataj, L. (2012). Vroči novi svet. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Kos, D. (2004). Tri ravni trajnostnega razvoja. Teorija in praksa (Ljubljana), vol. 41, 1/2, pp. 332–339.
Koželj, J., Capuder T. (1990). Metodologija priprave prvin urbanističnega oblikovanja velikih prostorskih meril kot sestavnega dela urbanističnih oziroma krajinskih zasnov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, FAGG.
Koželj, J. (1998). Degradirana urbana območja. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje.
Leduc, W.R.W.A, Van Kann, F.M.G. (2013). Spatial planning based on urban energy harvesting toward productive urban regions. Journal of Cleaner Production, vol. 2013, 39, pp. 180–190. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.09.014
Liu, J., Matsumoto, T., Xue, Y. (2009). Applicability of Emergy analysis method to indicators for sustainable development by comparison with Exergy, LCA and footprint methods. In: M. Havranek (ed.), Urban metabolism - measuring the ecological city (pp. 29-39). Prague: Charles University Environment Center.
Marušič, J., Mlakar, A. (2004). Vključevanje analiz ranljivosti prostora v različne ravni urejanja prostora. Research report. Ljubljana: RS Ministrstvo za okolje in prostor, RS Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
Mladenovič, L. (2011). Kriteriji za trajnostno načrtovanje in gradnjo območij z visoko gostoto poselitve. Doctoral dissertation. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Meijer, M., Adriaens, F., van der Linden, O., Schik, W. (2011). A next step for sustainable urban design in the Netherlands. Cities, vol. 28, 6, pp. 536–544. http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2011.07.001
Mostafavi, M., Doherty, G. (2010). Ecological urbanism. Cambridge: Harvard University Graduate School of design, Lars Muller Publishers.
Park, H., Andrews, C. (2004). City Planning and energy use. In: Cleveland C.J. (ed.), Encyclopedia of Energy, Volume 1 (pp. 317-330). Elsevier.
Perez-Soba, M., Danes, M., Mucher, S., Van Eupen, M., Hazeu, G. (2012). Land Use Functions and their linked land use performance and efficiency, Chapter 2. V: EU-LUPA European Land Use Patterns. Reaserch report, version 00/06/2012. Accessed on February 28th 2014, webpage: http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/EU-Lupa.html
Pincetl, S., Bunje, P., Holmes, T. (2012). An expanded urban metabolism method. Landscape and Urban Planning, vol. 107, 3, pp. 193-202. Accessed on November 16th 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.06.006
Plut, D. (2006). Mesta in sonaravni razvoj. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Pogačnik, A. (1999). Urbanistično planiranje. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
Pogačnik A., Lavrač, I., Marušič, J., Ravbar, M (2006). Metodologija integracije razvojnega in prostorskega načrtovanja ter varstva okolja. Raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje.
Power, A. (2004). Sustainable communities and sustainable development, A review of the sustainable communities plan. London: Sustainable Development Commission. Accessed on May 23rd 2014, webpage: http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/CR/CASEreport23.pdf
Rebernik, D., Pichler-Milanović, N., Lampič, B., Cigale, D., Mrak, I., Kušar, S. et al. (2008). Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem prostoru (no. V5 - 0302). Reaserch report, vol. 1. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.
Rydin, Y. (2011). The purpose of planning: creating sustainable towns and cities. Bristol: The Policy Press, University of Bristol.
Šašek Divjak., M. (2004). Prometni koridorji in poselitev v regiji: navezovanje poselitve na javni promet. Urbani izziv (Ljubljana), vol. 15, 1, pp. 19–27. http://dx.doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2004-15-01-003
Uršič, M. (2006). Modernizacija prometa v obdobju industrijske urbanizacije – bogata zapuščina ali breme teženj k povečanju mobilnosti v slovenskih mestih? Urbani izziv (Ljubljana), vol. 17, 1/2, pp. 18–29. DOI: 10.5379/urbani-izziv-en-2006-17-01-02-003
Vale, D.S. (2013). Does commuting time tolerance impede sustainable urban mobility? Journal of Transport Geography, vol.32, 10, pp. 38–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.08.003
Vrščaj, B., Vernik, T. (2010). Sistemi in orodja za potrebe varovanja tal in trajnostne rabe zemljišč. V: Zavodnik Lamovšek, A., Fikfak, A., Babič, A. (ed.), Podeželje na preizkušnji (pp. 218–226). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
Zavodnik Lamovšek, A. (2003). Vzdržen prostorski razvoj v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje.
Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Žaucer, T. (2008). Opredelitev metodološkega pristopa za razmejitev mest in odprtega prostora (Chapter 2.3). In: Prosen, A., Zavodnik Lamovšek, A., Žaucer, T., Drobne S. in Soss, K., Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij (pp. 16-28). Final report. Ljubljana, Maribor: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo.
Williams, K., Burton, E., Jenks, M. (ed.) (2001). Achieving sustainable urban form. London: Spon Press.
Williams, K. (2010). Brownfield policy in England. In: Vancutsem, D. (ed.), LUMASEC Thematic Report 3, Governance of sustainable land use management (pp. 35-43). Accessed on February 21st 2014, webpage: http://urbact.eu/fileadmin/Projects/LUMASEC/outputs_media/LUMASEC_Thematic_Report_3_01.pdf