IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 1 | Leto 2013 | ISSN 2350-3637

Mia Crnič1, Janez Peter Grom1, Alenka Fikfak1:

CENTRALNI PROSTOR OBČINSKEGA SREDIŠČA: raziskovanje kazalnikov grajenega prostora v manjših naseljih

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2013.01.096-106 | UDK 71(082) | POSLANO: March 2013 | PREGLEDANO: April 2013 | OBJAVLJENO: July 2013
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Občinska središča se medsebojno razlikujejo po velikosti, funkcijah, gostoti in strukturi prebivalstva, možnosti zaposlitve in vlogi (SPRS, 2004). Manjših naselij s središčnim pomenom, ki so hkrati tudi občinska središča, je danes v Sloveniji 119. Večina manjših občin se je v zadnjih letih spoprijemala z zamislimi o novih vrtcih, osnovnih šolah, športnih dvoranah. Svojemu centru, jedru skupnosti, pa niso pripisali velikega pomena. V raziskavi, ki je predstavljena v tem prispevku, smo se spraševali o urejenosti centralnih prostorov manjših naselij središčnega pomena (občinskih središč) oziroma o stopnji razvitosti centralnega prostora teh naselij z vidika kazalnikov grajenega prostora. Za razliko od vsakršnega javnega prostora (trg, park, ulica, nabrežje itd.) je centralni prostor občinskega središča prepoznavna točka kraja, ga opredeljuje in kaže njegovo identiteto. Kot osnovo za raziskovanje opredeljenega problema smo uporabili podatke in rezultate iz že izvedenih urbanistično-arhitekturnih delavnic na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. S pomočjo opredeljenega sistema kazalnikov grajenega prostora smo raziskovali stopnjo razvitosti centralnega prostora kot tudi podali osnovne usmeritve za razvoj in urejanje tega prostora.

KLJUČNE BESEDE
občinsko središče, manjša naselja, centralni prostor, kazalniki, stopnja razvitosti, Slovenija

CELOTEN ČLANEK
/paper/2013/IU_st01_fikfak.pdf (0.49 MB)

CITAT
Crnič, M., Grom, J., Fikfak, A. (2013). CENTRALNI PROSTOR OBČINSKEGA SREDIŠČA: raziskovanje kazalnikov grajenega prostora v manjših naseljih. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (1), 96-106. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2013.01.096-106

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Arhitekturni atelje Riko Gantar, Gantar, R., Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) (2012). Javni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično ureditev naselij Dobrova in Polhov Gradec. Pridobljeno 20. 10. 2012 s spletne strani: www.zaps.si
Benkovič Krašovec, M. (2006). Centralna naselja na podeželju v Sloveniji. Geografski obzornik: časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje, letn. 53, 3, str. 10–18.
Čerpes, I., Blejec, G., Koželj, J. (2008). Urbanistično načrtovanje: raba prostora, tipologija stanovanjske gradnje, promet, parcelacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Demšar, A., Valenčič, G., Čivčić, J., Barič, T., Čadež, M., Škraban, T., Dolenec, A., Mihevc, J., Četralič, P., Saudi, L. (2012). Ustvarjanje sodobnih trških jeder v občini Muta. V: Foški, M. (ur.). Urbanističnoplanerska delavnica Muta 2011/2012 (str. 48–75). Muta: Občina Muta. Dostopno tudi 20. 4. 2013 na spletni strani: http://drugg.fgg.uni-lj.si/4125/
Dešman, M. (2008). Javni prostor. AB, letn. 38, 177/178, str. 1–3, 85–87.
Drozg, V. (2002). Poselitvena območja in diferencirana merila za urejanje naselij. V: Ažman Momirski, L. (ur.), Fikfak, A. (ur.). Oblike prostorskega načrtovanja : od mestnega načrta do urejanja naselij (str. 20-23). Publikacija Mednarodnega posveta Oblike prostorskega načrtovanja: od mestnega načrta do urejanja naselij. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Drozg, V. (2005). Koncepti policentrične ureditve Slovenije. Dela [Elektronski vir] / Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. http://dx.doi.org/10.4312/dela.24.12.147-158
ESPON 3.1 (2006). ESPON Atlas. Mapping the structure of the European territory. Bonn: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Pridobljeno s spletne strani: http://www.espon.eu/main/
Fikfak, A. (2009). Urbanizirano podeželje – manjša neagrarna naselja. AR, 1, str. 22–31.
Fikfak, A., Grom, J. P., Simčič, A., Cirkvenčič, T., Širca, M., Omerzel, M., Plavec, T., Stare, S., Skrinjar, L., Sajovic, T., Čadež, M., Dolenec, A., Dolenec, D., Škraban, T., Kaludjerovič, D., Traunšek, K. (2013). Osredinjenje kraja Brezovica – gradniki prostora. Urbanistično-arhitekturna delavnica. Arhiv: Fikfak, A.
Gabrijelčič, P. (2005). Urejanje manjših naselij glede na stopnjo urbanosti. AR, 1, str. 8–13.
Gabrijelčič, P., Fikfak, A. Čok, G. (2004). Urejanje podeželskih naselij: naselja brez središčnega pomena. Raziskovalna naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Ifko, M., Gramc, M., Vagaja, T., Zanoškar, M., Vukotič, J., Kuralt, M., Mrak, A., Hadraova, P., Šediva, M., Bombač, O., Jakšič, P., Starc, K., Štrovs, N., Vaclavkova, L., Štrumbelj, B., Pečenko, P., Markelj, J., Grohar, J., Gosak, N., Mihelčič, S., Vidic, A. (2006). Goriška brda: vrt Slovenije. Naloge domačih in tujih študentov pri predmetu Rurizem in ruralna arhitektura. Arhiv: Fikfak, A.
Kokole, V. (1971). Centralni kraji v SR Sloveniji. Problemi njihovega omrežja in njihovih gravitacijskih območij. Geografski zbornik, 12, str. 5–133.
Lisec, A., Prosen, A. (2008). Celostni pristop k upravljanju zemljišč na podeželju – zemljiški menedžment. Geodetski vestnik, Let. 52, 4, str. 758–772.
Medmrežje 1: Seznam občin. Služba vlade RS za lokalno in regionalno samoupravo. Pridobljeno 10. 11. 2011 s spletne strani: http://www.arhiv.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_ samouprave/obcine/
Medmrežje 2: About interdisciplinary learning. Pridobljeno 9. 10. 2010 s spletne strani: http://www.ltscotland. org.uk/learningteachingandassessment/learningacrossthecurriculum/interdisciplinarylearning/about/ what.asp
Mladenovič, L. (2012). Kriteriji za trajnostno načrtovanje in gradnjo območij z visoko gostoto poselitve. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Piry, I., Orožen Adamič, M. (1998). Upravna razdelitev. Geografski atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]: država v prostoru in času, str. 31–34.
Plut, D. (1999). Regionalizacija Slovenije po sonaravnih kriterijih. Geografski vestnik [Elektronski vir], 71, str. 9–25. Pridobljeno 20. 4. 2013 s spletne strani: http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/gv71-plut.pdf
Ravbar, M. (1998). Značilnosti urbanizacije. V: Fridl, J. (gl. ur.) idr. Geografski atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]: država v prostoru in času (Str. 310-313). Ljubljana: DZS.
Ravbar, M., Vrišer, I., Plut, D., Šircelj, M., Cigale, D. (2000). Omrežje naselij in prostorski razvoj Slovenije. Poročilo o raziskavi. Ljubljana: Inštitut za geografijo. Pridobljeno 15. 3. 2013 s spletne strani: http://www.arhiv.mop. gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostor/pdf/prostor_slo2020/2_2_dokument.pdf
Rebernik, D., Cigale, D., Kušar, S., Lampič, B., Mrak, I., Pichler-Milanović, N., Goličnik, B., Nikšič, M., Repič Vogelnik, K., Mujkić, S., Tominc, B., Uršič, M. (2008). Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem prostoru, končno poročilo, II. zvezek,
Urbanistični kriteriji. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Pridobljeno 10. 4. 2013 s spletne strani: http://www.arhiv.mop.gov.si/ fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostor/pdf/studije/crp_mesta_zvezek2.pdf
SI-STAT podatkovni portal. Pridobljeno 10. 1. 2012 s spletne strani: http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) (2004). Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Direktorat za prostor.
Suhadolc, M., Grom, J. P., Grabar, A., Benet, A. (2006). Krajinska zasnova Vrbje in predlog posameznih možnih izvedb v območju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Suhadolc, M., Grom, J. P., Marc, T. (2007). Ureditev območja za rekreacijo, šport in mladino »Laze«: [študentska urbanistična delavnica]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Šuštar, A. (2012). Predgovor. V: RB Inženiring, Benda, R., Javni, odprti, dvostopenjski, anonimni natečaj, idejni za urbanistično zasnovo območja ter projektni za arhitekturno rešitev Kopitarjevega centra za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za občinsko središče v Vodicah. Vodice: Občina Vodice. Pridobljeno 10. 4. 2013 s spletne strani: www.zaps.si
Vrišer, I. (2001). Središčna naselja in vplivna območja pomembnejših središč leta 1994. [Kartografsko gradivo]. V: Nacionalni atlas Slovenije. Ljubljana: Rokus (Kranj: Gorenjski tisk).
Vrišer, I. (1988). Centralna naselja v SR Sloveniji leta 1987. Geografski zbornik, 28, str. 123–151.
Vrišer, I. (1990). Ekonomskogeografska regionalizacija Republike Slovenije (Na podlagi vplivnih območij centralnih naselij in dejavnostne sestave aktivnega prebivalstva). Geografski zbornik, 30, str. 129–247.
Vrišer, I. (1998). Središčna (centralna) naselja. Geografski atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]: država v prostoru in času, str. 308–309.
Walton, D., Lally, M., Septiana, H., Taylor, D., Thorne, R., Cameron, A. (2007). Urban Design Compendium 1. 2. izdaja. London: Llewelyn-Davies (z Alan Baxter and Associates). Pridobljeno 23. 10. 2010 s spletne strani: http://webapps.stoke.gov.uk/uploadedfiles/Urban%20Design%20Compendium%201.pdf
Waugh, D. (1990). Geography – an integrated approach. Nelson: Walton-on-Thames.
Zavodnik Lamovšek, A. (2007). Regionalno prostorsko planiranje v razvitih informacijskih družbah. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja.
Zavodnik Lamovšek, A. (ur.), Foški, M. (ur.), Fikfak, A. (ur.) (2011). Ureditev jedra naselja Straža v kontekstu razvoja celotne občine. Straža: Občina Straža. Dostopno tudi 20. 4. 2013 na spletni strani: http://issuu. com/mfoski/docs/delavnica_stra_a_2011
Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Žaucer, T. (2008). Majhna in srednje velika mesta kot ogrodje policentričnega urbanega razvoja. Geodetski vestnik, let. 52, št. 2, str. 267–289.
Zelenik, M., Bobnar, Ž., Žargi, N., Maksimovič, J., Redenšek, G., Rustja, K., Rančič, B., Uršič, A. (2003). Delavnica Zavrč. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.