IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 11 | Leto 2023 | ISSN 2350-3637

Simon Koblar1, Domen Kušar2, Matej Nikšič3:

Problematika določevanja meja območij z arhitekturno identiteto

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2023.11.048-055 | UDK 728.6:711.4:911.372.2 | POSLANO: 9/2023 | PREGLEDANO: 11/2023 | OBJAVLJENO: 12/2023
Organizacija: 1 Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija , 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija, 3 Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, SlovenijaPOVZETEK
Določanje natančnih meja med različnimi zaključenimi celotami ozemlja je zahtevno delo zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo nanj. Slovenija je primer države, kjer je določanja meja prostorskih enot zaradi pestrosti države na različnih področjih polno izzivov. V arhitekturni stroki je možno meje arhitekturnih krajin določati glede na razlike pri umestitvi objektov v prostor in njihovem oblikovanju. Delo zahteva veliko podatkov o stavbah, ki jih je treba obdelati in smiselno urediti. V devetdesetih letih je Fister s sodelavci določal arhitekturne krajine in regije Slovenije. Vendar so že takrat avtorji opozarjali na problem spreminjanja lastnosti stavb, ki določajo posamezno arhitekturno krajino ali regijo, in na nestalnost oziroma možno spreminjanje mej med njimi. S podobnimi problemi kot arhitekturna se ukvarjajo tudi nekatere druge stroke, kjer se lastnosti, ki določajo meje, spreminjajo. Od prve delitve Slovenije na arhitekturne regije in krajine je minilo nekaj desetletij, ki so bila zaznamovana z razvrednotenjem arhitekturne identitete in pojavom novih oblik in namenov stavb. V sklopu Ciljnega raziskovalnega projekta Arhitekturne tipologije in arhitekturne krajine in regije Slovenije, smo želeli s pomočjo različnih orodij in z Metodo za ugotavljanje arhitekturno pogojene prostorske identitete (MAPPI) preveriti aktualno stanje na terenu. Na primeru podrobno analiziranega naselja Prebolda se je pokazal velik vpliv graditve novih stavb v zadnjih desetletjih in razvrednotenje arhitekturne identitete. Primer je odprl nova vprašanja, npr. regulacije arhitekturne podobe v karakterističnih območjih, hkrati pa pokazal uporabno vrednost metode MAPPI tudi za določanje meja med arhitekturnimi regijami in krajinami.

KLJUČNE BESEDE
arhitekturna identiteta, urbanistično oblikovanje, arhitekturno oblikovanje, meje arhitekturnih regij in krajin, prostor, Slovenija

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2023/IU-CG.2023.11.048-055.pdf (1.08 MB)

CITAT
Koblar, S., Kušar, D., Nikšič, M. (2023). Problematika določevanja meja območij z arhitekturno identiteto. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (11), 48-55. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2023.11.048-055

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Bogataj, J. (2007). Okusiti Slovenijo. Ljubljana: Darila Rokus.
Ciljno raziskovalni program »CRP 2021« (2022). Arhitekturne tipologije in arhitekturne krajine in regije Slovenije: Ciljno raziskovalni program "CRP 2021" v letu 2021-23. Vsebinsko poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Urbanistični inštitut.
Dragsbo, P. (2019). Architecture and Nation. The Schleswig Example, in comparison to other European Border Regions. Pridobljeno 22. 11. 2023 s spletne strani: https://journals.openedition.org/insitu/21149#text
Drobne, S. (2011). Ustanovitev pokrajin v Sloveniji. Pridobljeno 8. 1. 2024 s spletne strani: http://www.pokrajine.si/
Fikfak, A., Grom, J. P., Lavtižar, K., Lazič, M., Novljan, T., Kušar, D., Nikšič, M., Gantar, D., Goršič, N., Koblar, S., Pipan, T., Švigelj, A. (2023). Arhitekturne tipologije in arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ciljno raziskovalni program "CRP 2021" v letu 2021-23. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta: Urbanistični inštitut.
Fister, P., Boh-Pečnik, N., Debevec, L., Deu, Ž., Kavčič, M., & Lah, L. (1993a). Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
Fister, P., Boh-Pečnik, N., Debevec, L., Deu, Ž., Kavčič, M., Lah, L. (1993b). Glosar arhitekturne tipologije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod RS za prostorsko planiranje.
Gastronomske regije Slovenije. Pridobljeno 15. 12. 2023 s spletne strani: https://podatki.gov.si/dataset/gastronomske-regije-slovenije  
Google zemljevidi (2023). Ulični posnetki, Prebold snemanje v letih 2019, 2022 in 2023.
Kladnik, D. (1996). Naravnogeografske členitve Slovenije. Geografski vestnik, 68, 123-159.
Kozjek, K., Dolinar, M., Skok, G. (2017). Objective climate classification of Slovenia. International Journal of Climatology. Pridobljeno 15. 1. 2024 s spletne strani: https://doi.org/10.1002/joc.5042
Kušar, D., Lavtižar, K. (2022). Barva strehe kot dejavnik oblikovanja arhitekturne krajine. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (10), 36-43. Pridobljeno 20. 11. 2023 s spletne strani: https://doi.org/10.15292/IU-CG.2022.10.036-043  
Logar, T., Rigler, J. (1983). Karta slovenskih narečij. Ljubljana.
Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Prebold. (Ur. l. RS, št 143/2022). Pridobljeno 14. 12. 2023 s spletne strani: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3556/odlok-o-izvedbenem-delu-obcinskega-prostorskega-nacrta-obcine-prebold?h=
Ogrin, D. (1996). Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik, 68, 39-56.
Perko, D. (1998). Regionalizacija Slovenije. Geografski zbornik, XXXVIII, 12-57. Pridobljeno 15. 11. 2023 s spletne strani: https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/perko_38.pdf
Popis prebivalstva 1981. Pridobljeno 15. 11. 2023 s spletne strani: https://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1981_Naselja_prebivalstvo.asp
Popis prebivalstva 1991. Pridobljeno 15. 11. 2023 s spletne strani: https://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1991_Naselja_prebivalstvo.asp
Smole, V. (1998). Slovenska narečja. Ljubljana: Enciklopedija Slovenije 12.
Spoznajte okuse Slovenije. Pridobljeno 15. 12. 2023 s spletne strani: https://www.tasteslovenia.si/sl/okusi-slovenijo/slovenska-gastronomija/spoznajte-okuse-slovenije/
STAGE (2023). Statistični urad Republike Slovenije, število prebivalcev po naseljih. Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani: https://gis.stat.si/
Šekli, M. (2009). Merila določanja mej med slovenskimi narečji in podnarečji. V: Smole., V.: Simpozij Obdobja 26: Slovenska narečja med sistemom in rabo. Pridobljeno 15. 11. 2023 s spletne strani: https://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-26/