IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 11 | Leto 2023 | ISSN 2350-3637

Ivan Čuk1, Barbara Viki Šubic2, Ljudmila Koprivec3, Martina Zbašnik-Senegačnik4:

Primerjava mnenj vodstev šol in študentov Fakultete za šport o uporabi šolskih prostorov za spodbujanje gibanja

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2023.11.014-020 | UDK 727:373:796/799 | POSLANO: 10/2023 | PREGLEDANO: 10/2023 | OBJAVLJENO: 11/2023
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Šport, Slovenija, 2 Center arhitekture Slovenije, Slovenija, 3 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija, 4 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Zakonski in podzakonski predpisi določajo delovanje osnovne šole, znotraj tega tudi opredeljujejo način izrabe teh prostorov. V okviru projekta Oblikovanje smernic kakovostne zasnove sodobne šolske arhitekture s ciljem podpore celovitemu trajnostnemu načinu življenja in dela v šoli je bil velik poudarek na oblikovanju šolskega okolja, ki spodbuja gibanje. V prispevku so predstavljeni rezultati in analize ankete, ki je bila izvedena med vodstvenimi kadri šol (z dolgoletnimi izkušnjami) in bodočimi strokovnjaki športne javnosti (brez dolgoletnih izkušenj), v kateri smo preverjali njihov odnos do uporabe različnih šolskih prostorov za spodbujanje gibanja in tudi udejanjanje ciljev športne vzgoje. Vprašalnike je izpolnilo 21 vodstev osnovnih šol in 72 študentov tretjega letnika prvostopenjskega študija in prvega letnika drugostopenjskega študija ljubljanske fakultete za šport. Rezultati ankete kažejo, da bi obe skupini bistveno bolje izkoristili obstoječe prostore za gibalno dejavnost. Vodstva šol so sicer bolj naklonjena občasni uporabi šolskih prostorov kot so učilnice, hodniki in večnamenske avle, zunanja otroška in zunanja športna igrišča za športne dejavnosti. Nekaj manjši delež vodstev šol bi v telovadnicah izvajal atletiko, telovadbo, nogomet in rokomet; delež vodstev šol, ki bi v bodoče namenil hodnike in večnamensko avlo nogometu je višji, delež tistih, ki načrtujejo atletske vsebine na zunanjem otroškem igrišču, pa nižji. Obe skupini anketirancev sta o gibanju razmišljali bolj kot o pouku športne vzgoje v okviru kurikula in ne neformalnega oz. spontanega gibanja, ki ima prav tako pozitivne učinke.

KLJUČNE BESEDE
osnovna šola, mnenja, razlike, študenti, telesna vzgoja, gibanje

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2023/IU-CG.2023.11.014-020.pdf (2.16 MB)

CITAT
Čuk, I., Šubic, B., Koprivec, L., Zbašnik-Senegačnik, M. (2023). Primerjava mnenj vodstev šol in študentov Fakultete za šport o uporabi šolskih prostorov za spodbujanje gibanja. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (11), 14-20. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2023.11.014-020

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Arundell, L., Fletcher, E., Salmon, J., Veitch, J., Hinkle, T. (2016). A systematic review of the prevalence of sedentary behavior during the after-school period among children aged 5-18 years. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 13(93). https://doi:10.1186/s12966-016-0419-1  
Čuk, I. (2022). Mnenje študentov fakultete za šport univerze v Ljubljani o uporabi osnovnošolskih prostorov za uresničevanje učnega načrta športne vzgoje. Šport, 70(3-4), 276-280.
Dyment, J. E., Bell, A. C., Lucas, A. J. (2009) The relationship between school ground design and intensity of physical activity, Children's Geographies, 7(3), str. 261-276. https://doi.org/10.1080/14733280903024423  
Fakulteta za šport (2021). Predstavitveni zbornik za študijsko leto 2021/22. Ljubljana: Fakulteta za šport.
FIT pedagogika…učenje z gibanjem. Pridobljeno 6. 9. 2023 s spletne strani: https://www.osloce.si/fit-slovenija/  
Griffin, É.W., Mullally, S., Foley, C., Warmington, S.A., O'Mara, S.M., Kelly, Á.M. (2011). Aerobic exercise improves hippocampal function and increases BDNF in the serum of young adult males. Physiology & Behavior, 104(5), str. 934-941. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2011.06.005
Grove, J. (2020). Movement and learning: How does that work? Pridobljeno 12. 9. 2023 s spletne strani: https://activeforlife.com/movement-and-learning/  
Idiculla, S. (2021). The importance of movement for children. Pridobljeno 12. 9. 2023 s spletne strani: https://www.playstreet.in/2021/10/21/the-importance-of-movement-for-children/  
Kinestetična učilnica v PŠ Alojza Hohkrauta. Pridobljeno 6. 9. 2023 s spletne strani: https://www.trbovlje.si/objava/569859
Klopčič, M., Lampret, N. (2019). Kinestetična učilnica: stališča učencev in izkušnje učitelja. Didakta, 29(205), str. 22-26. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JMM68CXX/3f900e7d-d357-4021-a26f-20da48290be6/PDF
Kuczala, M. (2019). The Kinesthetic Classroom: Teaching and Learning through Movement. Missouri Coordinated School Health Coalition Conference, Columbia. Pridobljeno 10. 9. 2023 s spletne strani: https://healthykidsmo.org/conferences/2019-Presentations/Kinesthetic-Classroom.pdf  
Mehta, R. K., Shortz, A. E., Benden, M. E. (2015). Standing Up for Learning: A Pilot Investigation on the Neurocognitive Benefits of Stand-Biased School Desks. International Journal of Environmenatl Research and Public Health, 13(1), 59. https://doi.org/10.3390/ijerph13010059
Navodila za graditev osnovnih šol v republiki Sloveniji (2007). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport RS.
NIJZ, Slovenska mreža zdravih šol (2023). Pridobljeno 6. 9. 2023 s spletne strani: https://nijz.si/programi/slovenska-mreza-zdravih-sol/)
Predstavitveni zbornik študijskega programa športna vzgoja (2021). Ljubljana: Fakulteta za šport UL
Statistični Urad Republike Slovenije (2023). Pridobljeno 11. 9. 2023 s spletne strani: Osnovne šole in učenci, vključeni v redne in prilagojene programe po: občina zavoda, šolsko leto, vrsta šole , meritve. https://www.stat.si/statweb
Učni načrt – Športna vzgoja (2011). Marjeta Kovač s sodelavci. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport RS.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2023). Uradni list RS, št. 71/23.
Zakon o osnovni šoli (2023). Uradni list RS, št. 76/23.