CREATIVITY GAME


Theory and Practice of Spatial Planning | Number 2 | Year 2014 | ISSN 2350-3637

Mia Crnič

Public open spaces of small centralised settlements: researching the typology of public open spaces and their occurrence in the area of Slovenia

DOI 10.15292/IU-CG.2014.02.054-064 | UDK 378.1:72 | SUBMITTED: 05/2014 | REVISED: 06/2014 | PUBLISHED: 10/2014
Author's affiliation: University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Slovenia

ABSTRACT
The area of Slovenia is rather widely intertwined with a network of centralised areas of various hierarchies. Several researchers (Drozg, Ravbar, Vrišer, Fister, and many others), who used a variety of input data and received adequate results, have been dealing with the topic of the influence of centres, their connections and characteristics. For a settlement to exist, it has to possess a program for the provision of its citizens. At the same time such a settlement has its own characteristics and ingredients at the level of the design of the settlement as well as construction. Fister (1993) dealt with the latter topic while Vrišer (1998) focused on the functionality of settlements and their influence on the catchment areas. In this context the question arises as to whether there is a connection between the categorisation of the Slovenian area in regards to the characteristics of construction by Fister and classification in regards to the program, its importance and the question whether classification criteria exists which could be connected into larger rounded off units with similar characteristics in regards to the building and similar program characteristics of public open spaces by Vrišer.
The basis for researching the problem in question was the comparison of the model by Fister with the model by Vrišer. Acquired results formed the basis for further research of public open spaces connecting constructions in settlements with centres of second level by Vrišer.

KEYWORDS
Public open space, small centres, pattern, typology, Slovenia

FULL ARTICLE
http://iu-cg.org/paper/2014/IU_CG_02-2014_crnic.pdf (0 MB)

CITATION
Crnič, M. (2014). Public open spaces of small centralised settlements: researching the typology of public open spaces and their occurrence in the area of Slovenia. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 2/2014, 54-64. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2014.02.054-064

LITERATURE AND SOURCES:
Ravbar, M. (1998). Značilnosti urbanizacije. Geografski atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]: država v prostoru in času, str. 310-313.
Vrišer, I. (1998). Središčna (centralna) naselja. Geografski atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]: država v prostoru in času, str. 308-309.
Cigale, D. (2002). Centralna naselja v Sloveniji in njihova vplivna območja v letu 1999. Geografski vestnik [Elektronski vir], 74-1, str. 43-56. Acquired on 1 June 2014 from the website: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ISO6HUJ1/
Fister, P. (1993). Arhitekturne krajine in regije Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
Fister, P. (1993). Glosar arhitekturne tipologije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
Goličnik Marušič, B. (2010). Uspešni javni odprti prostori. Annales. Series historia et sociologia. [Elektronski vir], letn. 20, št. 1, str. 103-118.. Acquired on 1 June 2014 from the website: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OMRPLYXM
Drozg, M. (1998). Kmečka naselja. Geografski atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]: država v prostoru in času, str. 289-300.
Drozg, V. (2002). Poselitvena območja in diferencirana merila za urejanje naselij. V: Ažman Momirski, L. (ur.), Fikfak, A. (ur.). Oblike prostorskega načrtovanja : od mestnega načrta do urejanja naselij (str. 20-23).
Publikacija Mednarodnega posveta Oblike prostorskega načrtovanja: od mestnega načrta do urejanja naselij. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Crnič, M., Grom, J. P., Fikfak, A. (2013). Centralni prostor občinskega središča. Igra ustvarjalnosti [Elektronski vir], Letn. 1, št. 1 (2013), str. 96-106. Acquired on 1 June 2014 from the website: http://www.iu-cg.org/paper/2013/IU_st01_fikfak.pdf
Jankovič Grobelšek, L., 2011. Javni in za javnost odprti prostori sodobnega mesta. Doktorska disertacija. Ljubljana.
Medmrežje 1: Atlas okolja. Acquired on 7 May 2014 from the website: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
Gabrijelčič, P., Fikfak, A. Čok, G., 2004: Urejanje podeželskih naselij: naselja brez središčnega pomena. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.
Gabrijelčič, P., Gruev, M., Fikfak, A., Čok, G., Kobler, A., Marušič, I., 2004: Podrobnejša pravila urejanja prostora - urejanje manjših naselij. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. SPRS: Strategija prostorskega razvoja Slovenije
Zakonu o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij. Uradni list RS, št. 44/96. Ljubljana.
Fikfak, A., 2009: Urbanizirano podeželje - manjša neagrarna naselja. Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.