CREATIVITY GAME


Theory and Practice of Spatial Planning | Number 1 | Year 2013 | ISSN 2350-3637

Mia Crnič1, Janez Peter Grom1, Alenka Fikfak1:

THE CENTRAL AREA OF A MUNICIPAL CENTRE: A Study on the Indicators of the Built Environment in Small Settlements

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2013.01.096-106 | UDK 71(082) | SUBMITTED: March 2013 | REVISED: April 2013 | PUBLISHED: July 2013
Author's affiliation: 1 University of Ljubljana, Faculty of Architecture, SloveniaABSTRACT
Municipal centres differentiate by size, function, population density and population structure, access to employment and role (SPRS, 2004). Today in Slovenia, there are 119 small settlements with central significance, which are also municipal centres. In recent years, the majority of younger municipalities has addressed the need for new kindergartens, primary schools and sports halls. However, they failed to address their own centres, i.e. the community cores. In the study presented in this paper, we addressed the organisation of central areas of small(er) settlements with central significance (municipal centres) and/or the development stage of the central area of these settlements in relation to the indicators of the built environment. In contrast to any public space (square, park, street, river bank etc.), the central area of a municipal centre is the recognisable site which defines the place and shows its identity. The study basis was the data and the results from previous urban design and architectural workshops carried out at the Faculty of Architecture of the University of Ljubljana. By using a defined system of indicators of the built environment, we studied the stage of development of the central areas and proposed some basic guidelines for development and organisation of these areas.

KEYWORDS
municipal centre, small settlements, central area, indicators, stage of development, Slovenia

FULL ARTICLE
/paper/2013/IU_st01_fikfak.pdf (0.49 MB)

CITATION
Crnič, M., Grom, J., Fikfak, A. (2013). THE CENTRAL AREA OF A MUNICIPAL CENTRE: A Study on the Indicators of the Built Environment in Small Settlements. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (1), 96-106. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2013.01.096-106

Copy citation to clipboard (APA style)

LITERATURE AND SOURCES:
Arhitekturni atelje Riko Gantar, Gantar, R., Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) (2012). Javni, odprti, anonimni, enostopenjski, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za urbanistično ureditev naselij Dobrova in Polhov Gradec. Pridobljeno 20. 10. 2012 s spletne strani: www.zaps.si
Benkovič Krašovec, M. (2006). Centralna naselja na podeželju v Sloveniji. Geografski obzornik: časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje, letn. 53, 3, str. 10–18.
Čerpes, I., Blejec, G., Koželj, J. (2008). Urbanistično načrtovanje: raba prostora, tipologija stanovanjske gradnje, promet, parcelacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Demšar, A., Valenčič, G., Čivčić, J., Barič, T., Čadež, M., Škraban, T., Dolenec, A., Mihevc, J., Četralič, P., Saudi, L. (2012). Ustvarjanje sodobnih trških jeder v občini Muta. V: Foški, M. (ur.). Urbanističnoplanerska delavnica Muta 2011/2012 (str. 48–75). Muta: Občina Muta. Dostopno tudi 20. 4. 2013 na spletni strani: http://drugg.fgg.uni-lj.si/4125/
Dešman, M. (2008). Javni prostor. AB, letn. 38, 177/178, str. 1–3, 85–87.
Drozg, V. (2002). Poselitvena območja in diferencirana merila za urejanje naselij. V: Ažman Momirski, L. (ur.), Fikfak, A. (ur.). Oblike prostorskega načrtovanja : od mestnega načrta do urejanja naselij (str. 20-23). Publikacija Mednarodnega posveta Oblike prostorskega načrtovanja: od mestnega načrta do urejanja naselij. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
Drozg, V. (2005). Koncepti policentrične ureditve Slovenije. Dela [Elektronski vir] / Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. http://dx.doi.org/10.4312/dela.24.12.147-158
ESPON 3.1 (2006). ESPON Atlas. Mapping the structure of the European territory. Bonn: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Pridobljeno s spletne strani: http://www.espon.eu/main/
Fikfak, A. (2009). Urbanizirano podeželje – manjša neagrarna naselja. AR, 1, str. 22–31.
Fikfak, A., Grom, J. P., Simčič, A., Cirkvenčič, T., Širca, M., Omerzel, M., Plavec, T., Stare, S., Skrinjar, L., Sajovic, T., Čadež, M., Dolenec, A., Dolenec, D., Škraban, T., Kaludjerovič, D., Traunšek, K. (2013). Osredinjenje kraja Brezovica – gradniki prostora. Urbanistično-arhitekturna delavnica. Arhiv: Fikfak, A.
Gabrijelčič, P. (2005). Urejanje manjših naselij glede na stopnjo urbanosti. AR, 1, str. 8–13.
Gabrijelčič, P., Fikfak, A. Čok, G. (2004). Urejanje podeželskih naselij: naselja brez središčnega pomena. Raziskovalna naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Ifko, M., Gramc, M., Vagaja, T., Zanoškar, M., Vukotič, J., Kuralt, M., Mrak, A., Hadraova, P., Šediva, M., Bombač, O., Jakšič, P., Starc, K., Štrovs, N., Vaclavkova, L., Štrumbelj, B., Pečenko, P., Markelj, J., Grohar, J., Gosak, N., Mihelčič, S., Vidic, A. (2006). Goriška brda: vrt Slovenije. Naloge domačih in tujih študentov pri predmetu Rurizem in ruralna arhitektura. Arhiv: Fikfak, A.
Kokole, V. (1971). Centralni kraji v SR Sloveniji. Problemi njihovega omrežja in njihovih gravitacijskih območij. Geografski zbornik, 12, str. 5–133.
Lisec, A., Prosen, A. (2008). Celostni pristop k upravljanju zemljišč na podeželju – zemljiški menedžment. Geodetski vestnik, Let. 52, 4, str. 758–772.
Medmrežje 1: Seznam občin. Služba vlade RS za lokalno in regionalno samoupravo. Pridobljeno 10. 11. 2011 s spletne strani: http://www.arhiv.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_ samouprave/obcine/
Medmrežje 2: About interdisciplinary learning. Pridobljeno 9. 10. 2010 s spletne strani: http://www.ltscotland. org.uk/learningteachingandassessment/learningacrossthecurriculum/interdisciplinarylearning/about/ what.asp
Mladenovič, L. (2012). Kriteriji za trajnostno načrtovanje in gradnjo območij z visoko gostoto poselitve. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Piry, I., Orožen Adamič, M. (1998). Upravna razdelitev. Geografski atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]: država v prostoru in času, str. 31–34.
Plut, D. (1999). Regionalizacija Slovenije po sonaravnih kriterijih. Geografski vestnik [Elektronski vir], 71, str. 9–25. Pridobljeno 20. 4. 2013 s spletne strani: http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/gv71-plut.pdf
Ravbar, M. (1998). Značilnosti urbanizacije. V: Fridl, J. (gl. ur.) idr. Geografski atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]: država v prostoru in času (Str. 310-313). Ljubljana: DZS.
Ravbar, M., Vrišer, I., Plut, D., Šircelj, M., Cigale, D. (2000). Omrežje naselij in prostorski razvoj Slovenije. Poročilo o raziskavi. Ljubljana: Inštitut za geografijo. Pridobljeno 15. 3. 2013 s spletne strani: http://www.arhiv.mop. gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostor/pdf/prostor_slo2020/2_2_dokument.pdf
Rebernik, D., Cigale, D., Kušar, S., Lampič, B., Mrak, I., Pichler-Milanović, N., Goličnik, B., Nikšič, M., Repič Vogelnik, K., Mujkić, S., Tominc, B., Uršič, M. (2008). Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem prostoru, končno poročilo, II. zvezek,
Urbanistični kriteriji. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Pridobljeno 10. 4. 2013 s spletne strani: http://www.arhiv.mop.gov.si/ fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostor/pdf/studije/crp_mesta_zvezek2.pdf
SI-STAT podatkovni portal. Pridobljeno 10. 1. 2012 s spletne strani: http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) (2004). Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Direktorat za prostor.
Suhadolc, M., Grom, J. P., Grabar, A., Benet, A. (2006). Krajinska zasnova Vrbje in predlog posameznih možnih izvedb v območju. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Suhadolc, M., Grom, J. P., Marc, T. (2007). Ureditev območja za rekreacijo, šport in mladino »Laze«: [študentska urbanistična delavnica]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Šuštar, A. (2012). Predgovor. V: RB Inženiring, Benda, R., Javni, odprti, dvostopenjski, anonimni natečaj, idejni za urbanistično zasnovo območja ter projektni za arhitekturno rešitev Kopitarjevega centra za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za občinsko središče v Vodicah. Vodice: Občina Vodice. Pridobljeno 10. 4. 2013 s spletne strani: www.zaps.si
Vrišer, I. (2001). Središčna naselja in vplivna območja pomembnejših središč leta 1994. [Kartografsko gradivo]. V: Nacionalni atlas Slovenije. Ljubljana: Rokus (Kranj: Gorenjski tisk).
Vrišer, I. (1988). Centralna naselja v SR Sloveniji leta 1987. Geografski zbornik, 28, str. 123–151.
Vrišer, I. (1990). Ekonomskogeografska regionalizacija Republike Slovenije (Na podlagi vplivnih območij centralnih naselij in dejavnostne sestave aktivnega prebivalstva). Geografski zbornik, 30, str. 129–247.
Vrišer, I. (1998). Središčna (centralna) naselja. Geografski atlas Slovenije [Kartografsko gradivo]: država v prostoru in času, str. 308–309.
Walton, D., Lally, M., Septiana, H., Taylor, D., Thorne, R., Cameron, A. (2007). Urban Design Compendium 1. 2. izdaja. London: Llewelyn-Davies (z Alan Baxter and Associates). Pridobljeno 23. 10. 2010 s spletne strani: http://webapps.stoke.gov.uk/uploadedfiles/Urban%20Design%20Compendium%201.pdf
Waugh, D. (1990). Geography – an integrated approach. Nelson: Walton-on-Thames.
Zavodnik Lamovšek, A. (2007). Regionalno prostorsko planiranje v razvitih informacijskih družbah. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja.
Zavodnik Lamovšek, A. (ur.), Foški, M. (ur.), Fikfak, A. (ur.) (2011). Ureditev jedra naselja Straža v kontekstu razvoja celotne občine. Straža: Občina Straža. Dostopno tudi 20. 4. 2013 na spletni strani: http://issuu. com/mfoski/docs/delavnica_stra_a_2011
Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Žaucer, T. (2008). Majhna in srednje velika mesta kot ogrodje policentričnega urbanega razvoja. Geodetski vestnik, let. 52, št. 2, str. 267–289.
Zelenik, M., Bobnar, Ž., Žargi, N., Maksimovič, J., Redenšek, G., Rustja, K., Rančič, B., Uršič, A. (2003). Delavnica Zavrč. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.